Revidert nasjonalbudsjett 2020: Dette får betydning for lommeboken din

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2020 lagt frem. Bildet er fra en pressekonferanse 7. mai i år, da regjeringen la fram planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. F.v. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, Helse- og omsorgsminister Bent Høie, Statsminister Erna Solberg og Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim deltok også, men er ikke med på bildet. Foto: Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret

I formiddag presenterte Solberg-regjeringen revidert nasjonalbudsjett for 2020, og her kan du lese om de viktigste endringene som får betydning for din privatøkonomi.

Norsk økonomi er rammet av det mest alvorlige tilbakeslaget i fredstid, skriver regjeringen i en pressemelding i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Samtidig jobber regjeringen for å legge grunnlaget for veien ut av krisen.

– Tiden fremover blir krevende. Mange nordmenn er uten jobb, de fleste fordi de er permitterte. Enda flere kjenner på usikkerhet for om jobben eller livsverket deres fremdeles er der når krisen er over. Derfor legger vi frem flere tiltak for kompetanse og grønn omstilling for fremtiden. Vi skal skape flere arbeidsplasser og inkludere enda flere i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg i meldingen.

Annonse:


Omfattende smittevernstiltak både her hjemme og ute fører til at verdiskapingen i norsk økonomi faller kraftig.

Tiltakene i revidert budsjett bygger videre på de kraftfulle pakkene som har blitt iverksatt for å hjelpe folk og bedrifter gjennom den krevende perioden vi står i, opplyses det.

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2020 innebærer en bruk av oljeinntekter på nær 420 milliarder kroner. Det tilsvarer 4,2 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland.

Les også: Få vet at de har fem års reklamasjonsfrist på mobilen

Setter av store summer til dagpenger

Regjeringen foreslår blant annet å bevilge 53,43 milliarder kroner til dagpenger. Det er 44,35 milliarder kroner mer enn i saldert budsjett.

Koronapandemien og tiltak mot smitte har ført til kraftig økning i antall permitterte og flere mottakere av dagpenger. Midlertidige regelendringer for å styrke arbeidstakeres inntektssikring og redusere bedriftenes kostnader ved permitteringer har, isolert sett, bidratt til å øke utgiftene med om lag 20 milliarder kroner.

Maksimal stønadsperiode for dagpenger er 52 eller 104 uker, avhengig av dagpengegrunnlaget. Regjeringen foreslår å forlenge stønadsperioden for dem som har brukt opp sine dagpengerettigheter etter 29. februar 2020, eller er i ferd med å gjøre det. Alle som går ut maksimal stønadsperiode vil derfor kunne motta dagpenger ut oktober 2020, forutsatt at vilkårene for innvilgelse av dagpenger er oppfylt.

Les også: Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

2,2 milliarder ekstra til arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår dessuten å øke bevilgningen til arbeidsavklaringspenger i 2020 med 2,19 milliarder kroner sammenlignet med vedtatt budsjett.

Økningen skyldes i hovedsak reduksjon i anslagene for avgang fra ordningen som følge av koronapandemien. I den ekstraordinære situasjonen som foreligger, settes mange aktiviteter og dermed fremdriften i oppfølgingen av mottakere av arbeidsavklaringspenger på vent. Dette vil medføre forsinkede avganger fra ordningen i 2020, og gi flere mottakere av stønaden i gjennomsnitt.

I midlertidig forskrift er det fastslått at stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger forlenges med seks måneder.

Stønadsperioden er også forlenget for mottakere av arbeidsavklaringspenger som arbeidssøkere og mottakere som er under behandling av krav om uføretrygd.

Les også: Nesten en tredjedel av statsbudsjettet går til trygde- og pensjonsutbetalinger gjennom Nav

Flere tusen nye studieplasser

Regjeringen foreslår totalt 500 millioner kroner til en utdanningspakke som består av midler til 4000 nye studieplasser i høyere utdanninger og 1000 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning som en følge av koronakrisen.

Pakken inneholder også forslag om 250 nye rekrutteringsstillinger, 40 millioner kroner til undervisningsressurser, arealer og utstyr til klinisk undervisning og 44 millioner kroner til utvikling og drift av fleksible utdanninger.

Den økte kapasiteten er knyttet til dagens situasjon i arbeidsmarkedet med høy arbeidsledighet. Etter hvert som konjunktursituasjonen normaliseres, vil også den samlede kapasiteten i sektoren bringes tilbake til det normale.

Regjeringen vil også vurdere tiltak rettet mot videregående opplæring og kompetansetiltak for ansatte i særlig utsatte bransjer frem mot den neste fasen av håndteringen av virusutbruddet.

Les også: Lånerammen til Husbanken økes med over 30 prosent: Flere skal få eie egen bolig

Reduserer bevilgningen til inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Regjeringen innførte nylig en midlertidig ordning som sikrer selvstendig næringsdrivende og frilansere delvis kompensasjon for tap av inntekt.

Det er bevilget 4,7 milliarder kroner til ordningen.

På bakgrunn av nye anslag foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 1,1 milliarder kroner.

Les også: Næringsdrivende og selskaper trenger ikke levere skattemeldingen før 31. august

Venter med å senke eiendomsskatten

Regjeringen tar videre sikte på å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 2022, og ikke fra 2021 som tidligere varslet.

Maks skattesats for eiendomsskatt blir dermed fem promille også neste år, før den blir satt ned til fire promille i 2022.

Regjeringen foreslår dessuten å øke minstegrensen for utskriving av eiendomsskatt fra 50 til 300 kroner fra og med 2021.

Les også: Dette skjer om alle bomstasjonene i Norge blir fjernet med oljepenger

500 millioner kroner mer til bostøtte

Bostøtte fra Husbanken går til folk med lav inntekt og høye boutgifter.

For å hjelpe økonomisk vanskeligstilte, og avbøte negative konsekvenser av koronakrisen, er bevilgningen til bostøtte midlertidig økt med 500 millioner kroner.

Det er lagt til grunn at endringene skal gjelde fra 1. april til 31. oktober 2020.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen flere tilpasninger slik at etterbetalinger av ytelser fra Nav ikke skal føre til redusert bostøtte.

Les også: Så mye strøm sparer du med varmepumpe

Ny ordning skal gjøre det enklere å få refundert pakkereisen

Regjeringen ønsker å gi statlige subsidierte lån til pakkereisearrangører.

Dette skal hjelpe arrangørene til å refundere pakkereiser og sammensatte arrangementer som for eksempel et kulturarrangement i kombinasjon med hotellovernatting som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni 2020.

– Vi ønsker å bidra til at forbrukere får refundert pengene sine fra pakkereisearrangører for kanselleringer som følge av virusutbruddet. Med denne ordningen vil det bli lettere for pakkereisearrangører å betale penger tilbake til forbrukerne, sier næringsminister Iselin Nybø.

Pakkereisearrangører er lovpålagt å gi refusjoner til forbrukerne for avlyste eller avbestilte pakkereiser som ikke lar seg gjennomføre på grunn av pandemien. Ordningen skal bidra til lovpålagte refusjoner til forbrukerne og unngå konkurser for pakkereisearrangører.

Les også: Dette har du krav på om flyreisen i sommer ikke gikk som planlagt

Mer til ferie- og fritidsaktiviteter

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 53 millioner kroner til ferie- og fritidsaktiviteter, rettet mot utsatte og sårbare barn og deres familier. Midlene skal gå til:

  • Blå Kors Norges tiltak Blå Kors Ferie, Barnas Stasjon og Posebyen
  • Ferietiltak i regi av Den Norske Turistforening (DNT)
  • Norges Røde Kors sine aktiviteter for barn og unge i sommer, digital leksehjelp og tiltaket Ferie for alle
  • Enestående familiers tilbud om helge- og ferieaktiviteter i regi av IOGT i Norge
  • Ferie- og helgetilbud i regi av Norges KFUK-KFUM ved Forandringshuset
  • Ferie- og fritidsaktiviteter i regi av Redd Barna
  • Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen og Vestfold sine tiltak FRI, Fritidshuset, Skattekammeret, Friminuttet og Camp Killingen.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Privatøkonom mener banker og forsikringsselskap bevisst sprer pensjonsfrykt

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Fikk 2627 kroner for mye i pensjon – gikk glipp av 1,5 millioner kroner i AFP

Ny rapport: Mangelfulle maler for fremtidsfullmakt gir falsk trygghet