Statsbudsjettet 2021: Dette vil det bety for din lommebok

I dag ble forslaget til statsbudsjett for 2021 lagt frem. Bildet viser Finansminister Jan Tore Sanner da han la frem revidert nasjonalbudsjett for Stortinget i mai 2020. Foto: Stortinget

I dag presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2021, og her kan du lese hvordan det kan påvirke din privatøkonomi.

I løpet av 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i etterkrigstiden. De siste månedene har aktiviteten tatt seg opp igjen, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover.

Statsbudsjettet for 2021 har som mål å ta Norge ut av koronakrisen, ifølge regjeringen.

Annonse:


– Vi må leve med koronapandemien også neste år. Statsbudsjettet skal derfor sikre både godt smittevern og tiltak for å få flest mulig i jobb. Noen næringer vil fortsatt ha behov for ekstra hjelp til å komme gjennom krisen. Samtidig skal vi legge til rette for verdiskaping og grønn omstilling, for å møte utfordringene som ligger foran oss, sier finansminister Jan Tore Sanner (H), i en pressemelding.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at Norge kommer best mulig ut av denne krisen, og for å hindre at det er de unge som ender opp med regningen, legger han til.

Her følger en oppsummering av hovedpunktene som vil få betydning for din økonomi neste år:

Redusert eiendomsskatt

Den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendom reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021.

Dette er i tråd med avtalen mellom regjeringspartiene og Frp om revidert nasjonalbudsjett for 2020.

– Eiendomsskatt på vanlige boliger kan være økonomisk belastende for mange. Derfor har regjeringen nesten halvert maksimalsatsen for boligeiere og hytteeiere i denne regjeringsperioden, fra 7 til 4 promille, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Dette trenger dog ikke bety lavere eiendomsskatt i kroner og øre, hvis kommunene velger å senke bunnfradragene.

Les også: Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk

Økt formueskatt på fritidseiendommer og dyre primærboliger 

Regjeringen foreslår å redusere verdsettelsesrabatten for de dyreste primærboligene for den delen av verdien som overstiger 15 millioner kroner. Rabatten reduseres fra 75 til 50 prosent.

Boliger med lavere verdi enn 15 mill. kroner skjermes og vil fortsatt ha en verdsettelsesrabatt på 75 prosent.

Regjeringen foreslår dessuten at formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 20 prosent i 2021.

Bunnfradraget på 1,5 millioner kroner (3 millioner kroner for ektefeller) i formuesskatten og formuesskattesatsen på 0,85 prosent foreslås videreført i 2021.

Les også: 5 viktige punkter boligeiere må passe på å sjekke i skattemeldingen

Redusert avgift på alkoholfrie drikkevarer med mindre sukker

Regjeringen foreslår å redusere avgiften på drikkevarer som enten har lavt sukkerinnhold eller kun er tilsatt kunstig søtstoff.

Drikkevarene med høyest sukkerinnhold får uendret avgift. Produkter som kun inneholder naturlig sukker, vil fortsatt være fritatt for avgift.

– En differensiert avgift vil oppmuntre bransjen til å redusere sukkerinnholdet i produktene. Dette kan bidra til redusert sukkerinntak særlig blant barn og unge som i dag har et høyere inntak av sukker enn det som er anbefalt, sier finansministeren.

Har produktet bare kunstig søtningsstoff, settes avgiften ned fra 3,51 til 2,54 kroner literen, noe som betyr et avgiftskutt på 27,6 prosent.

Les også: Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Forenkler frikortordningen for helsetjenester og slår sammen egenandelstak 1 og 2

Frikortordningen består i dag av egenandelstak 1 og 2. Regjeringen foreslår å slå sammen disse til ett nytt egenandelstak fra 1. januar 2021.

Det anslås at 419.500 brukere vil få lavere utgifter som følge av sammenslåingen, og de vil i gjennomsnitt spare 993 kroner i året.

1,03 millioner brukere vil få høyere utgifter, og vil i snitt få 607 kroner høyere utgifter i året. Ingen vil få mer enn 723 kroner i økte utgifter i året.

BSU-ordningen blir mer målrettet

Regjeringen foreslår at personer som allerede eier bolig, ikke lenger skal få skattefradrag gjennom BSU-ordningen. Dette omfatter også tilfeller hvor man eier en del av en bolig.

Selger man boligen uten å kjøpe en ny, vil man kunne spare med fradrag igjen.

– Formålet med BSU-ordningen er å hjelpe unge inn i boligmarkedet. Likevel ser vi at om lag en tredjedel av de som sparer i BSU allerede eier bolig. Nå målretter vi ordningen og gjør den mer gunstig for de som ikke eier bolig, sier Sanner.

Regjeringen foreslår dessuten at det maksimale årlige beløpet du kan spare på BSU økes fra 25.000 til 27.500.

Les også: En vannmåler kan spare deg for flere tusen kroner per år

Frikortgrensen økes

I år kan studenter og skoleungdom tjene inntil 55.000 kroner uten å betale skatt.

Til neste år vil regjeringen sette opp frikortgrensen til 60.000 kroner.

Økt nedre grense for trygdeavgift

Regjeringen foreslår å øke den nedre grensen for å betale trygdeavgift med 5000 kroner fra 54.650 kroner til 59.650 kroner.

Trygdeavgiften er med på å finansiere folketrygden, og utgjør 8,2 prosent av vanlig lønnsinntekt.

Den skattefrie gavegrensen økes fra 2000 kroner til 5000 kroner

Regjeringen foreslår videre å gjøre regelverket for naturalytelser enklere for arbeidsgivere og ansatte, ved å øke den årlige skattefrie beløpsgrensen for gaver.

– Det blir lettere for arbeidsgivere å tilby de ansatte fordeler uten omfattende rapportering. Ansatte kan for eksempel få dekket utgifter til trening, kollektivkort eller sykkel skattefritt innenfor beløpsgrensen. Endringene vi foreslår er klart forenklende, sier Jan Tore Sanner.

Ved å kombinere gavegrensen med skattefritaket for personalrabatter på 8000 kroner, kan arbeidstaker i virksomheter som omsetter varer og tjenester, motta skattefrie personalrabatter for inntil 13.000 kroner i året.

Regjeringen foreslår også at influensavaksine og eventuelle pandemivaksiner dekket av arbeidsgiver, skal være skattefrie fra 2021.

Les også: Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

Merverdiavgift på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Regjeringen foreslår å oppheve unntak i merverdiavgiftsloven for alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling.

Med regjeringens forslag vil slike tjenester avgiftslegges med den alminnelige satsen på 25 prosent, noe som betyr høyere priser til brukerne av slike tjenester.

For osteopater og naprapater foreslås momsfritaket videreført midlertidig.

Les også: Dette er de beste «bensinkortene» å bruke i Norge og utlandet

Økt barnetrygd

For å styrke økonomien til småbarnsforeldre, foreslår regjeringen å øke barnetrygden med 3600 kroner i året for barn opp til fylte seks år.

Dette utgjør 300 kroner i måneden og økningen skal gjelde fra 1. september 2021.

Ny ordinær sats for barn under seks år blir da 1654 kroner i måneden, mens den for barn over seks år skal fortsette å være 1054 kroner.

– Dette betyr at barnetrygden har økt med 7200 kroner i året for denne aldersgruppen på to år. Det er en historisk satsing. Den skal også komme sosialhjelpsmottakere med barn til gode, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Les også: Ny mobilapp gir deg oversikt over sterkt nedprisede varer før du går inn i en butikk

Engangsstøtten til nybakte foreldre økes

Det foreslås videre at engangsstøtten, som gis til nybakte foreldre uten rett til foreldrepenger, økes med 5580 kroner fra 84.720 til 90.300 kroner.

Denne satsen var for øvrig på 63.140 kroner i 2018 og 83.140 kroner i 2019.

For å ha rett til foreldrepenger må du ha hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før fødsel, noe for eksempel ikke alle studenter har.

Les også: Finansministeren åpner opp for utradisjonelle skattefrie julebordløsninger i år

Ny maksimalpris for barnehageplass

Maksimal betaling for barn i barnehage øker med 3,0 prosent fra 3135 i måneden inneværende år til 3230 kroner i måneden fra 1. januar 2021.

Maks årlig betaling i barnehage blir 35.530 kroner i 2021.

I og med at regjeringen anslår en generell prisvekst på 3,5 prosent neste år, er ikke dette i realiteten noen stor endring.

Prøveordningen med fritidskort til barn trappes opp

I 2019 besluttet regjeringen å bruke ti millioner kroner på et pilotprosjekt for fritidskort til barn i Arendal og Vadsø.

Det skal gi barn og unge i alderen 6 til 18 år muligheten til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt.

Gjennom ordningen får forsøkskommunene tildelt 800–1000 kroner per barn per halvår, pluss støtte til administrasjon og utvikling.

I tillegg til Arendal og Vadsø, har følgende kommuner fått teste ut fritidskort i år: Asker (sone 03 Asker sentrum), Fauske, Halden, Haugesund, Kvam, Namsos, Oslo (bydel Grorud), Skien (Kongerød/ Klyve, Gulset, Gimsøy og Sentrum/ Mæla), Stor-Elvdal og Tromsø (sentrum, Stakkevollvegen og Stakkevollan).

– Regjeringen vil at alle barn skal få delta i organiserte aktiviteter, også barn som vokser opp i lavinntektsfamilier. Regjeringen foreslår derfor 120 millioner kroner til å videreføre og utvide prøveprosjektet med en nasjonal fritidskortordning for barn i alderen 6 til 18 år til flere kommuner, seier Ropstad.

Det innebærer at det totalt er satt av 180 millioner kroner til prøveprosjektet i 2021.

Les også: Pensjonert diakon Edward (84 år) ble garantert en trygg investering, men tapte 73 prosent på 12 dager

Billigere SFO til lavinntektsfamilier

Regjeringen ønsker billigere SFO for lavinntektsfamilier, samt utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til også å gjelde tredje og fjerde trinn.

Det skal også settes av penger til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner.

– Det skal ikke være slik at du ikke kan delta på SFO på grunn av inntekten til familien. For barn med innvandrerbakgrunn kan billigere SFO bidra til å inkludere flere og gi bedre språkevner. Alle barn skal ha like muligheter til å lykkes, uavhengig av bakgrunn. Derfor er dette tiltaket så viktig, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Les også: Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Trafikkforsikringsavgift på elbil

Regjeringen foreslår innføring av trafikkforsikringsavgift for elbiler, tilsvarende satsen for motorsykler.

Denne avgiften, som før 2018 het årsavgift, er per nå på 5,65 kroner i døgnet for motorsykler, noe som tilsvarer drøye 2000 kroner i året.

De resterende avgiftsfordelene foreslår regjeringen å videreføre.

Les også: Vurderer du å lease bil? Her er syv typiske feller

Reduserte bompengetakster

Regjeringen foreslår å bevilge over 1,4 milliarder kroner til tilskuddsordningen for reduserte bompengetakster utenfor byområdene.

Ordningen brukes til å betale ned bompengegjeld.

I 2021 prioriteres følgende prosjekt:

  • E18 Tvedestrand – Arendal i Agder
  • Rv. 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Innlandet

I tillegg har om lag 40 prosjekter fått tilsagn om tilskudd i 2021.

Les også: Politiet advarer mot svindlere som stjeler ansattes lønnsutbetalinger

Fjerner flypassasjeravgiften på «grønne fly»

Regjeringen foreslår å frita reiser med fly som har lave eller ingen utslipp fra flypassasjeravgiften.

Avgiften utgjør i dag 76,50 kroner for reiser til Europa og 204 kroner om du reiser til andre steder i verden, men forslås prisjustert til hhv 79 og 211 kroner til neste år.

Prisjustering av avgiftene på tobakk og alkohol

Alkoholavgiftene øker med 3,4-3,5 prosent, avhengig av alkoholprosenten.

Avgiften på sigaretter og tobakk øker med 3,4 prosent, mens avgiften på snus og skrå settes opp med 3,7 prosent.

Merk at de fleste avgifter justeres årlig i takt med forventet generell prisvekst. Dette for at realverdien av avgiftene skal opprettholdes.

Fra 2020 til 2021 er det lagt til grunn en forventet prisvekst på 3,5 prosent.

At for eksempel avgiften på alkohol og tobakk stiger med 3,4-3,7 prosent, blir derfor ikke sett på som noen stor endring.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Huseier åpnet ikke Digipost – Må ut med 800.000 kroner i tvangsmulkt til kommunen

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Dette skjer om du overfører penger til feil konto