Slik kan den nye politiske plattformen til regjeringen påvirke din økonomi

Etter nesten to uker med forhandlinger om ny regjeringsplattform, kom Høyre, Frp og Venstre til enighet den 14. januar. Foto: Høyre

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er enige om en ny regjeringsplattform når Venstre nå går inn i Erna Solbergs regjering.

På søndag ble det klart hvilke politiske mål den utvidede regjeringen til Erna Solberg vil jobbe for å nå.

Pengenytt vil her ta for seg de viktigste tiltakene i det 84 sider lange dokumentet som kan komme til å påvirke din privatøkonomi fremover.

Merk at regjeringen ikke har stortingsflertall, og at de dermed er avhengig av støtte fra andre partier, for eksempel KrF, for å få gjennomslag for sine saker.

Dette mener statsminister Erna Solberg de har tatt høyde for:

– Jeløya-plattformen bygger videre på de mange enighetene våre partier har stått sammen om de siste årene. KrF har valgt å ikke bli en del av den nye regjeringen. Likevel bygger vi på enighetene fra Nydalen og i Stortinget, sier hun i en uttalelse på Høyres nettsider.

Les også: Dette er de viktigste skatteendringene for deg i 2018

Annonse:


Skatt og arbeid:

Regjeringen vil:

 • Forbedre skattesystemet ved å redusere skattesatser og gjennomgå skattefradrag som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling.
 • Øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formuesskatten.
 • Øke grensen for sparing i barns navn gjennom å heve grensen for når fylkesmannen overtar forvaltningen.
 • Gjennomføre målet om at ingen Nav-brukere under 30 år skal gå ledige i mer enn åtte uker uten å få et tilbud om arbeid, utdannelse, arbeidstrening eller annen relevant aktivitet.

Les også: Skatteetaten ber deg sjekke skattekortet ditt for 2018

Bil:

Regjeringen vil:

 • Fortsette grønn omlegging av engangsavgiften for kjøp av nye kjøretøy ved å øke CO2-og NOx-komponentene, og redusere andre komponenter.
 • Åpne for at veibruksavgiften på diesel kan økes dersom det viser seg nødvendig for å nå målet om at 100 prosent av nybilsalget er nullutslippsbiler i 2025. Merinntektene ved eventuell avgiftsøkning skal benyttes til å redusere trafikkforsikringsavgiften (tidligere årsavgiften) med tilsvarende sum.
 • Videreføre skattefordelene for el-bil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele perioden.
 • Begrense bruken av streknings-ATK (automatisk trafikkontroll).

Les også: Nå får du vrakpant også for campingvogner, mopeder, MC’er og lastebiler

Bolig:

Regjeringen vil:

 • At kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats på syv promille med minimum to promille.
 • Innføre en obligatorisk regel med tak på verdsettelsen i eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger. Dette gjennomføres slik at det årlige inntektstapet for den enkelte kommune ikke blir for stort, men samtidig slik at flest mulig får redusert eiendomsskatt.
 • Styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel.
 • Legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, for eksempel ved i større grad å ta i bruk leie-for-eie-modellen i hele landet.
 • Fortsette arbeidet med å forenkle plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter, herunder gi boligeiere større mulighet til å gjøre endringer i egen bolig uten krav til søknad.
 • Legge til rette for digitale plan- og byggesaksprosesser, og sikre bedre selvbetjeningsløsninger for offentlige kartdata, plandata og bygnings- og eiendomsinformasjon.

Les også: Må ut med 17.200 kroner i saksbehandlingsgebyr for å bygge garasje

Forbruker:

Regjeringen vil:

 • Fjerne dagens NRK-lisens og endre finansieringsmodellen for statskanalen slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. Det skal vurderes å samle all mediestøtte i én ordning.
 • Styrke forbrukernes rettigheter og arbeidet mot svindel og ulovlig markedsføring.
 • Vurdere om det bør være en øvre grense for effektiv rente på usikrede forbrukslån. Regjeringen ser med bekymring på veksten i markedet for forbrukslån uten sikring og grundig vurdering av låntakers betalingsevne. Slike lån kan skape problemer for de som allerede har en sårbar økonomisk situasjon. Det er nylig iverksatt en rekke tiltak for å få dette markedet til å fungere bedre. Regjeringen vil vurdere behovet for ytterligere regulering av markedet.
 • Vurdere tiltak som kan gjøre det enklere å bytte bank, herunder mulighet for at kontonummer følger kunden, ikke banken.
 • Utvide alkohollovens ytre rammer for kommunal salgsbevilling av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager.
 • Endre alkoholloven slik at åpningstidene i Vinmonopolets lokale butikker kan følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol.

Les også: Vær på vakt mot epost om skattemessig tilbakebetaling

Gründer:

Regjeringen vil:

 • Regjeringen vil foreta en gjennomgang av rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende for å sikre deres sosiale rettigheter, samt fremme tiltak som styrker kvinnelig gründerskap og velferdsinnovasjon.
 • Utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag.
 • Regjeringen vil føre en næringspolitikk som gir gode rammer for gründere og oppstartsselskaper, slik at det blir lettere og tryggere å skape nye arbeidsplasser.
 • Gjennomgå rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.
 • Bedre muligheten for pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende.
 • Vurdere virkemidler for å fremme privatpersoners investeringer i oppstartvirksomhet, herunder økt skattefradrag.
 • Heve inntektsgrensen for elev- og ungdomsbedrifter, og forenkle overgangen til ordinær bedrift.
 • Fortsette å redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler.
 • Gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, slik at flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver.

Les også: Innfører enklere og kostnadsbesparende regnskapsregler for småbedrifter

Innsats mot fattigdom:

Regjeringen vil:

 • Innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis halvdagsplass i SFO, tilsvarende ordningene i barnehage, for barn av foreldre med lav inntekt.
 • Tilby gratis barnehage til alle barn i integreringsmottak.
 • Støtte frivillige organisasjoner ytterligere.
 • Styrke bostøtten for barnefamilier.
 • Senke skatten på inntekt, noe som gjør det mer lønnsomt å arbeide for dem med lav inntekt.
 • Opprettholde de samlede overføringene til barnefamilier, men vurdere innretning og omfang av de ulike ordningene med mål om å sikre god fordeling og målretting mot barnefamilier med vedvarende lav inntekt.
 • At foreldrepermisjonen deles i tre like deler. Fedre- og mødrekvoten ble i 2014 kuttet fra 14 til 10 uker, uten at den totale permisjonslengden ble endret. Hva som menes med tredelingen i praksis, er enda ikke klart.
 • Forbedre støtteordningene til studenter med barn.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Du slipper å installere DAB-radio i din gamle bil

Nav endrer flere regler og satser fra nyttår

Kommunen kan stikke av med din IPS dersom du blir syk

Eierne til 100.000 kjøretøy risikerer dagbøter fra 1. mars