Statsbudsjettet 2020: Dette vil det bety for din lommebok

I dag ble forslag til statsbudsjett for 2020 lagt frem. Bildet viser partilederne i de fire regjeringspartiene. Fra venstre statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (FrP), kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Hovedfoto: Pixabay. Foto Erna Solberg: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor, Foto Siv Jensen: Rune Kongsro, Foto Trine Skei Grande: Jo Straube/ Venstre, Foto Kjell Ingolf Ropstad: Astrid Waller

I dag presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2020, og her kan du lese hvordan det kan påvirke din privatøkonomi.

Norge er inne i en god periode, ifølge regjeringen, og vil bruke den til å prioritere tiltak som bidrar til et grønnere, mer moderne og tryggere Norge.

– Vi fortsetter å investere betydelig i gode veier, jernbane og kollektivtrafikk. Folk skal komme raskt frem og trygt hjem, uttalte finansminister Siv Jensen (Frp) i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet.

– I tillegg prioriterer vi forskning og teknologiutvikling som skal bidra til lavere utslipp og grønne arbeidsplasser. Det støtter opp under konkurransekraft i bedrifter over hele landet, sa hun videre.

Planen er at staten skal bruke 1443 milliarder kroner neste år, opp 4,6 prosent fra 1379 milliarder i år.

Her følger en oppsummering av hovedpunktene som vil få betydning for din økonomi neste år:

Annonse:


Les også: Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

350-kronersgrensen fjernes

Regjeringen foreslår å fjerne avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner, populært kalt 350-kronersgrensen.

– Med dette fjernes konkurranseulempen norske butikker har hatt fordi handel for småbeløp over nett har sluppet avgifter. Nå fjernes fritakene. Det bør norsk næringsliv være godt fornøyd med. Med forslaget vil blant annet sjokolade, godteri og mineralvann kjøpt på nett fra utlandet bli avgiftslagt fra første krone, sier Jensen.

Det skal opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning og betaling av merverdiavgift, der ansvaret legges på den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen som tilbyr varer til norske forbrukere.

Ordningen skal gjelde for varer med verdi inntil 3000 kroner.

For forbrukere innebærer ordningen at merverdiavgiften er inkludert ved selve kjøpet. Når varene kommer til grensen, kan varene med andre ord passere uten beregning og betaling av avgifter og toll.

Næringsmidler, det vil si mat og drikke, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer, holdes utenfor ordningen.

For næringsmidler skal avgifter og toll beregnes og betales ved grensepassering. For mat og drikke fjernes 350-kronersgrensen fra 1. januar 2020.

Det tas sikte på at den forenklede ordningen skal innføres fra 1. april 2020.

Les også: Du kan spare 10.000 kroner i året ved å kjøpe snus på nett

Finansieringen av NRK legges om

Kringkastingsavgiften (lisensen) forsvinner 1. januar 2020.

Fra da skal NRK finansieres gjennom skatten ved å redusere personfradraget.

Samtidig økes skattefradraget for pensjonister. Minstepensjonister slipper fortsatt å betale skatt, og dermed NRK-skatt.

– Mange kommer bedre ut av omleggingen, sier Siv Jensen.

– For eksempel vil enslige forsørgere og alle som bor alene spare om lag 1500 kroner i forhold til dagens lisensbetaling. Minstepensjonister sparer om lag 3100 kroner. Omleggingen har en god sosial profil, sier finansministeren.

Les også: Dette erstatter NRK-lisensen fra 2020

Maksimal sats for eiendomsskatt settes ytterligere ned 

Det tas sikte på at maksimal eiendomsskattesats skal ytterligere ned i 2021, fra fem til fire promille.

Dette trenger dog ikke bety lavere eiendomsskatt i kroner og øre, hvis kommunene velger å senke bunnfradragene.

Les også: Skal utrede formueskattens virkninger

Barnetrygden til de yngste øker med 300 kroner i måneden

Barnetrygden øker med 3600 kroner i året for barn opp til fylte seks år.

Det skjer fra 1. september 2020.

Økningen skal også komme sosialhjelpsmottakere til gode.

Økningen vil ha mer å si for dem med lav inntekt enn for dem med høy inntekt, ifølge regjeringen.

Les også: Fra 1. mars økte barnetrygden for første gang på 23 år

Skal redusere bompenger utenfor byene

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til reduserte bompengetakster utenfor byområdene til 1,4 milliarder kroner. Dette er en økning på over 850 millioner kroner fra Saldert budsjett 2019.

Økningen brukes til en ny ordning for nedbetaling av bompengegjeld. I 2020 prioriteres følgende prosjekt:

  • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal
  • E18 Arendal–Tvedestrand i Agder
  • Rv. 13 Hardangerbrua i Hordaland
  • E6 Hålogalandsbrua i Nordland

For E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen legges det til grunn at innkrevingen i bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen skal opphøre.

I tråd med regjeringspartienes bompengeavtale er det foreslått om lag 850 millioner kroner i økt tilskudd til store kollektivprosjekter de fire største byområdene, der halvparten øremerkes reduserte bompenger og halvparten øremerkes bedre kollektivtilbud i byene etter lokal prioritering.

Les også: Prisen for å kreve inn 264 millioner kroner i bompenger: 132 millioner kroner

Maksprisen for barnehageplass økes med 3,1 prosent

Fra høsten 2019 er også toåringer fra familier med lav inntekt inkludert i ordningen med gratis kjernetid i barnehage.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 566.100 kroner fra 1. august 2020.

Regjeringen viderefører ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt.

Det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

For 2020 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 574.750 kr ha rett til redusert foreldrebetaling.

Fra 1. januar 2020 blir maksprisen på en barnehageplass 3135 kroner per måned, opp fra 3040 kroner i dag.

Les også: Bygger du hus her, sponser kommunen deg med opptil 300.000 kroner

Fraværsgebyret for sykehuspasienter økes betydelig

Mange pasienter møter ikke opp til avtalt time på sykehus, og det gir lengre ventetid for andre og gjør det vanskelig for sykehuset å utnytte ressursene sine godt, ifølge regjeringen.

Derfor foreslås det å øke gebyret for pasienter som ikke møter til poliklinisk time ved sykehus med 351 kroner til 1053 kroner.

Redusert foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO)

Regjeringen foreslår å bevilge 58 millioner kroner for å innføre inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn fra og med høsten 2020.

Prisen per plass skal ikke være høyere enn seks prosent av husstandens samlede arbeids- og kapitalinntekter.

Regjeringen vil også bevilge 21 millioner kroner til gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.

Les også: En vannmåler kan spare deg for flere tusen kroner per år

Innfører faste satser for støtte til barnebriller

De siste årene har ordningen med støtte til barnebriller hatt en sterk utgiftsøkning.

Da Nav gikk gjennom ordningen, fant de ut at det var gitt refusjon til uforholdsmessig dyre briller.

Gjennomsnittsprisen for brillene det ble gitt støtte til i 2017 var 3600 kroner.

Som følge av dette foreslår regjeringen å innføre faste satser for støtte til briller til barn fra 1. mars 2020.

Satsen for ordinære briller og for ekstra tilpassede briller skal være på hhv 1200 og 2400 kroner.

Satsene gjelder utgifter til glass og innfatning.

Les også: Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

Innstramming i støtten til tannregulering

Regjeringen foreslår en innstramming i støtten til tannregulering som ikke er begrunnet i helsemessige behov.

Dette er tilstander som ikke har betydning for tannhelsen eller for funksjonelle forhold, men som i hovedsak er av kosmetisk/estetisk karakter.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap utvides

Regjeringen vil utvide ordningen for gunstig skattemessig behandling av opsjoner i små oppstartsselskap.

Maksimal opsjonsfordel per ansatt dobles fra 500.000 kroner til én million kroner.

I tillegg til at opsjonsfordelen dobles, økes maksimalt antall ansatte i selskap som kan være i ordningen fra 10 til 12.

– Disse utvidelsene vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten, sier Siv Jensen.

Regjeringen jobber for at endringene vil bli godkjent før nyttår, slik at de kan gjelde fra 1. januar 2020.

Les også: Fra 1. oktober fikk selvstendig næringsdrivende bedre sykepengeordning

Vil samle regnskaps- og skatterapporteringen for små AS

Regjeringen opplyser at den vil vurdere om det er mulig å samordne regnskaps- og skatterapporteringen for små aksjeselskap, slik at disse kan rapportere samlet for begge formål.

Utvider studiestøtteperioden

Regjeringen foreslår 152 millioner kroner for å fullføre opptrappingen til elleve måneders studiestøtte.

Med det vil heltidsstudenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning få støtte fra Lånekassen i elleve måneder fra og med undervisningsåret 2019-20.

En ekstra måned med støtte tilsvarer en utbetaling på 11.020 kroner i studieåret 2019–20, hvor realøkningen i 2020 er 2755 kroner.

Les også: Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Endringer i minsteytelse for arbeidsavklaringspenger (AAP)

Regjeringen foreslår to regelverksendringer for arbeidsavklaringspenger (AAP):

  • Redusere minsteytelsen i AAP fra 2G til 2/3 av 2G for nye mottakere under 25 år.
  • Avvikle ung ufør-tillegget i AAP for alle nye mottakere, uavhengig av alder (ikke for uføre).

Analyser fra sysselsettingsutvalget viser nemlig at det kan være mer lønnsomt å motta arbeidsavklaringspenger enn å arbeide eller ta utdanning, og det slår uheldig ut.

Les også: Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Uendret skatt på alminnelig inntekt

Regjeringen foreslår ingen endringer i skattesatsen på alminnelig inntekt, slik at denne vil være 22 prosent også i 2020.

Ingen endring for BSU

Regjeringen foreslår ingen endringer i BSU-ordningen (boligsparing for ungdom).

Beløpsgrensene holdes dermed uendret.

Maksimalt årlig sparebeløp er 25.000 kroner og maksimalt samlet sparebeløp er 300.000 kroner.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Avvikler beløpsgrense for besøksreiser med fly

Regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være en øvre beløpsgrense på 97.000 kroner for skattefrie pendlerreiser med fly innenfor EØS, som arbeidsgiver dekker.

Forslaget gjelder flyreiser til og fra pendlerbolig innenfor EØS-området, som arbeidsgiver dekker.

Å fjerne beløpsgrensen vil gi arbeidsgivere mer fleksibilitet. Dette gjelder blant annet ansatte i Forsvaret som pendler i tjenesten.


NB: Merk at de fleste avgifter, som er oppgitt i kroner per enhet, justeres årlig i takt med forventet generell prisvekst. Dette for at realverdien av avgiftene skal opprettholdes.

Fra 2019 til 2020 er det lagt til grunn en forventet prisvekst på 1,9 prosent.

At for eksempel avgiften på alkohol og tobakk stiger med 1,9-2,0 prosent, blir derfor ikke sett på som noen endring.


Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Dette er de beste «bensinkortene» å bruke i Norge og utlandet

Enova gjør endringer i støttetilbudet til boligeiere, deriblant til innstallering av solceller

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Så mye må strømprisen øke for at solcellepanel på taket skal bli lønnsomt

Her er alt du må vite om den nye IPS-ordningen

Dette bruker du mest strøm på hjemme