Revidert nasjonalbudsjett 2019: Dette vil få betydning for lommeboken din

I dag la regjeringen frem det reviderte nasjonalbudsjettet for 2019. Bildet ble tatt under en regjeringskonferanse på Statsministerens kontor 24. januar i år. Foto: Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret

I dag presenterte Solberg-regjeringen revidert nasjonalbudsjett for 2019, og her kan du lese om de viktigste endringene som får betydning for din privatøkonomi.

Det går godt i norsk økonomi, ifølge regjeringen. 

Dette begrunnes med at flere kommer i jobb, og veksten er høy. Investeringsviljen i fastlandsbedriftene har ikke vært sterkere på ti år.

Den positive utviklingen ser dessuten ut til å fortsette fremover.

I revidert budsjett 2019 viderefører regjeringen en økonomisk politikk som legger til rette for fortsatt omstilling, nyskaping og vekst i norsk økonomi, heter det i en pressemelding.

Revidert budsjett er i hovedsak en oppdatering av statsbudsjettet for 2019, men på noen områder er det likevel gjort endringer.

Les også: Dette skjer om alle bomstasjonene i Norge blir fjernet med oljepenger

Annonse:


Merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker

Finansminister Siv Jensen. Foto: Rune Kongsro/ Flickr.com

For regjeringen foreslår blant annet å innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrifter og bøker fra 1. juli 2019.

– Fritakene vil sikre lik behandling av trykte og elektroniske tidsskrifter og bøker, og er i takt med den digitale utviklingen i samfunnet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Dagens regler innebærer at trykte tidsskrifter og bøker kan publiseres med fritak for merverdiavgift, mens elektroniske tidsskrifter og bøker ilegges merverdiavgift på 25 prosent.

– Det er uheldig med ulik avgiftsbehandling av varer og tjenester med samme innhold og bruksområde. Vi foreslår derfor å innføre merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter og bøker, sier Jensen.

Fritaket for elektroniske tidsskrift skal imidlertid ikke omfatte «dynamiske elektroniske publikasjoner», og har dermed liten praktisk betydning, ifølge Medier24.

Strømming og nedlasting av lydbøker vil etter forslaget omfattes av fritaket.

Les også: Vil innføre enklere regler for arbeid på bolig

Redusert engangsavgift for motorsykler

Regjeringen foreslår dessuten å redusere engangsavgiften for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2019.

Engangsavgift betales ved første gangs registrering av motorsykler, og størrelsen på den avhenger av CO2-utslipp og slagvolum.

Forslaget innebærer at engangsavgiften for motorsykler blir redusert gjennom en kombinasjon av økt innslagspunkt i slagvolumkomponenten og reduserte satser.

Alle satser reduseres med fire prosent.

Videre heves det laveste innslagspunktet i slagvolumkomponenten fra 125 cm3 til 225 cm3. Innslagspunktet på 900 cm3 endres ikke.

I gjennomsnitt blir engangsavgiften redusert med om lag 10 prosent.

Les også: Fra 1. juni endrer Enova i støttetilbudet til privathusholdninger

Engangsavgiften fjernes for kjøretøy over 20 år

Regjeringen foreslår også at engangsavgiften for kjøretøy over 20 år fjernes.

Det er i dag engangsavgift på de fleste typer kjøretøy under 30 år, med unntak av tunge lastebiler og busser.

Bruktimporterte kjøretøy får et prosentvis fradrag i avgiften basert på kjøretøyets alder.

– Nå foreslår regjeringen å fjerne engangsavgift for alle kjøretøy over 20 år. Det betyr at biler og motorsykler over 20 år fremover kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften. Forslaget gjelder ikke kun for biler, men også alle andre kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, sier finansministeren.

Vrakpantavgiften videreføres uendret som i dag.

Endringen vil gjelde fra 1. juli 2019 for kjøretøy som oppnår 20 års registreringstid i 2019.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Redusert alkoholavgift for sider og lignende fra små bryggeri

Regjeringen foreslår videre redusert alkoholavgift for sider og lignende alkoholvarer fra små bryggeri.

– Ut i fra hensynet til lik behandling er det rimelig at også lignende drikke som øl omfattes av den reduserte avgiften, sier finansminister Siv Jensen.

For øl produsert av små bryggerier er det i dag redusert alkoholavgift. Dette gjelder øl over 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol.

– Forslaget vil stimulere til økt mangfold og brygging av sider og lignende alkoholvarer lokalt, sier Jensen.

Endringen trer etter planen i kraft fra 1. juli 2019.

Les også: Banktilbudet gjennom Posten avvikles

Øker bostøtten for barnefamilier

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bostøtten for barnefamilier og andre store husstander foreslås økt med 66 millioner kroner i 2019.

Bostøtte skal sikre at familier med lav inntekt og høye boutgifter kan bo godt.

Forslaget innebærer at 18.000 barnefamilier vil få opp til 8000 kroner mer i bostøtte hvert år.

I tillegg kan om lag 1100 nye mottakere få rett på bostøtte, hvorav 900 av disse er barnefamilier.

– Norsk økonomi går veldig bra. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. Samtidig blir de boligsosiale behovene større, blant annet ved at andelen barn i lavinnteksthusholdninger har økt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Ifølge NTB vil samtidig 4200 miste sin rett på bostøtte i år, noe som dermed betyr et netto kutt på 3100 mottagere.

Les også: Ny arvelov øker pliktdelsarven med en halv million kroner

Gir flere vanskeligstilte barnefamilier mulighet til å eie bolig

Vanskeligstilte barnefamilier har svært lav inntekt og bor ofte trangt.

De får ikke lån i ordinær bank til å kjøpe seg bolig, fordi de mangler egenkapital og heller ikke har utsikter til å spare opp til egenkapital på sikt.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 118 millioner kroner ekstra til tilskudd til etablering i 2019.

Pengene skal gå til en ekstraordinær boligsatsing for vanskeligstilte barnefamilier.

Regjeringen anslår at rundt 450 vanskeligstilte barnefamilier vil kunne bli boligeiere i år med en kombinasjon av tilskudd og startlån.

– Satsingen vil virke direkte mot barnefattigdom, sier Mæland, og legger til: 

– En god og stabil bosituasjon er viktig for å kunne delta i arbeidslivet, gir trygge rammer for barnas oppvekst og virker positivt for skolegangen. På sikt kan vi også hindre at fattigdom går i arv.

Les også: Fra 1. juni kan bompasseringer uten brikke bli tre ganger så dyrt som med

Mer til fritidsaktiviteter for barn

Regjeringen setter av ti millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter.

Det er Arendal kommune og Vadsø kommune som skal delta i pilotprosjektet, men målet er å få til en nasjonal ordning på sikt.

Regjeringen foreslår også å styrke Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier med én million kroner.

Midlene skal gå til Kirkens bymisjon Vestfold som skal opprette et nytt fritidshus.

Les også: Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Fjerner tre bomstasjoner

Samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP). Foto: Olav Heggø

– Regjeringen er opptatt av at det skal bli mindre bompenger for folk flest. Nå bruker vi 200 millioner kroner til å slette gjelden til tre bompengeprosjekt og fjerner bomstasjonene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

De tre bompengeprosjektene som får slettet gjelden er fylkesvei 544 Halsnøysambandet, fylkesvei 17 Tverlandet – Godøystraumen og Listerpakken.

Prosjektene var opprinnelig ment å vare til hhv 2025, 2022 og 2020.

Bomstasjonene kan fjernes i løpet av 2019.

Les også: Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter

Flere heldøgns omsorgsplasser

I statsbudsjettet la regjeringen opp til bygging, rehabilitering og utskifting av omtrent 1500 heldagsplasser på sykehjem og omsorgsboliger i år.

Den totale rammen var på 2,61 milliarder kroner.

I revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen øke tilsagnsrammen i Husbanken med 1,57 milliarder kroner.

Dette tilsvarer ytterligere rundt 900 heldagsplasser.

Les også: 2300 studenter forsøkte å jukse til seg bostøtte fra Husbanken i februar

Personalforsikringer kan verdsettes til kostpris

Frem til nå har du betalt skatt av den prisen arbeidsgiver betaler for forsikringene.

Skatteetaten har imidlertid også ønsket å gi hver enkelt ansatt skatt for den rabatten som arbeidsgiver oppnår i forhold til markedspris.

– ­Vi har mottatt innspill om at de nye reglene for naturalytelser gjør det krevende å verdsette fordelen av personalforsikringer dekket av arbeidsgiver, innrømmer Siv Jensen, og legger til:

– Jeg har derfor gått en ekstra runde og besluttet å innføre et unntak fra hovedregelen, slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris.

Finansdepartementet tar sikte på å gjennomføre forskriftsendringen om kort tid med virkning fra og med 1. januar 2019.

– Det betyr at ting blir slik som det har vært tidligere for slike forsikringsordninger, sier finansministeren.

Les også: Spår at vindkraftutbygging vil gi billigere strøm i Midt-Norge

Mer sykepenger til selvstendig næringsdrivende

Sykepengesatsen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 prosent av sykepengegrunnlaget til 80 prosent.

Endringen skal gjelde fra oktober i år.

I 2017 var satsen 65 prosent.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Disse «bensinkortene» gir størst rabatt i Norge og utlandet

Få vet at de har fem års reklamasjonsfrist på mobilen

Foreldre til premature barn får nå utvidet foreldrepengeperiode

Du kan spare 10.000 kroner i året ved å kjøpe snus på nett

Stor oversikt: Dette er de billigste indeksfondene

Så mye strøm sparer du med varmepumpe