Dette må gifte, samboere og småbarnsforeldre sjekke i skattemeldingen

Gifte, samboere og småbarnsforeldre bør sjekke at de får med seg alle fradrag, og at de er riktig fordelt mellom seg. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Har du et felles lån med noen, kan det være både lønnsomt og rettferdig å se på fordelingen av rentefradraget. Småbarnsforeldre må dessuten sørge for å få riktig foreldrefradrag.

Som gift eller samboer har du kanskje tatt opp ett eller flere lån for å finansiere felles bolig, bil, båt eller lignende.

Det trenger imidlertid ikke å vises i skattemeldingen din, verken selve lånet eller rentene du har betalt.

For det er gjerne kun en av dere, den som står oppført som hovedlånetaker, som automatisk får oppført lånet og fjorårets renteutgifter i sin skattemelding.

Dette gjelder selv om dere endret dette i skattemeldingen i fjor. Denne fordelingen må gjentas hvert år.

I og med at rentefradraget for inntektsåret 2019 er på 22 prosent, vil et par som har betalt 100.000 i renteutgifter ha krav på 22.000 kroner i redusert skatt.

Hvis da dette kun tilfaller den ene av dere, kan det være urettferdig.

I tillegg trenger det heller ikke å være økonomisk optimalt for dere samlet sett.

Les også: Skattekalender for 2020: Her er de viktigste datoene

Gifte har full frihet til å fordele gjeld og renter som de vil

For å få en rettferdig og/eller skatteoptimal fordeling av rentefradraget, må dere selv fordele gjeld og gjeldsrenter mellom dere.

Som gifte eller meldepliktige samboere står dere fritt til å endre disse postene som dere vil.

Dette gjelder selv om bare den ene står som låntaker.

Med meldepliktige samboere menes når minst en av dere mottar pensjon fra Nav, og dere enten har felles barn eller tidligere har vært gifte med hverandre.

Har den ene lav inntekt og ikke får utnyttet hele eller deler av rentefradraget, så kan dette overføres til ektefellens skattemelding.

Dette gir lavere skatt for dere samlet sett.

Husk at begge må endre: Hvis den ene øker sine gjeldsrenter med for eksempel 50.000 kroner, må den andre redusere med tilsvarende.

Les også: Lurer du på om du må endre skattekortet for 2020 på grunn ny NRK-skatt?

Samboere har ikke like stort spillerom

Er dere samboere, men ikke meldepliktige, skal gjeldsrentene som står oppført i skattemeldingen i utgangspunktet samsvare med det faktiske eierforholdet mellom dere.

Det betyr at dersom dere eier 50/50 eller 80/20 av boligen, bilen, båten etc., så skal gjeld og renter også fordeles etter samme brøk.

Hvem som faktisk betalte rentene er sånn sett uten betydning for retten til fradrag.

I de tilfellene der samboere er ansvarlige for gjeld sammen, men hvor det ikke finnes en intern avtale om eierforholdet, skal rentefradraget deles likt mellom dere.

Annonse:


På Skatteetatens nettsider går det frem at det finnes noen tilpasningsmuligheter, også for samboere:

«Hvis dere skriver en kontrakt dere imellom som fordeler lånet annerledes, for eksempel fordi den ene har lav inntekt, kan gjelden og rentene fordeles etter denne kontrakten.»

For å ha rett på rentefradrag er det imidlertid et krav at du står som låntaker på gjeldsbrevet til banken.

Les også: Dette er årsaken til at post 5.0 (tilleggsopplysninger) i skattemeldingen ble fjernet

Fordelingen av eiendeler og gjeld kan få betydning for formuesskatt

Du må betale skatt av den nettoformuen du har per utgangen av inntektsåret, dersom den overstiger et visst nivå.

Nettoformue er for eksempel bolig, hytte, bil, verdipapirer og bankinnskudd, fratrukket gjeld.

Formuesskatten utgjør 0,85 prosent av all nettoformue over 1,5 million kroner.

Mens samboere skattlegges for hver sin formue, beregnes formuesskatten til ektefeller av deres samlede nettoformue.

La oss si du og din partner har formuer på hhv 2,5 og 0,3 millioner kroner. Som gifte vil dere da slippe formuesskatt, i og med at deres samlede formue er lavere enn 3,0 millioner kroner.

Er dere derimot samboere, så må du betale 8500 kroner i formueskatt (0,0085 prosent av 1,0 millioner kroner), mens din samboer slipper.

Samboere bør derfor være dette bevisst når eiendeler og gjeld skal fordeles i skattemeldingene.

Dette gjelder også barns formue, dersom dere er samboere med felles barn. I utgangspunktet skal barnas formue deles likt mellom dere, men det gjelder bare dersom formuene kommer fra dere.

Har for eksempel barna arvet fra besteforeldre, står dere fritt til å velge ønsket fordeling mellom dere.

Les også: Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Fordeling av foreldrefradraget

Hvis du har hatt utgifter til pass av barn som ved utgangen av fjoråret var 11 år eller yngre, og/eller barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette.

Maksimalt fradrag for 2019 er 25.000 kroner for ett barn, og 15.000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første.

Tre barn gir da eksempelvis et totalt fradrag på 55.000 kroner.

Kostnader til barnehage og SFO rapporteres som regel inn automatisk, og da er fradraget allerede fylt inn i skattemeldingene.

Eventuelle utgifter til dagmamma, barnevakt og kjøring til og fra barnehage/SFO kan også gi rett til fradrag.

Fradragsbeløpet som er innrapportert fra barnehage og SFO fordeles automatisk likt mellom ektefeller/samboere med felles barn.

Dere kan imidlertid fordele dette fradraget fritt mellom dere hvis dere ønsker en annen fordeling. Det gjelder også for tidligere partnere.

Begge parter må da endre i sine skattemeldinger.

Hold deg oppdatert på skatt og andre privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk

Salg av egen bolig kan gi deg skattesmell

Glem forbrukslån! Du kan låne gratis av staten

Skattebetalerforeningen tror sannsynligheten for gjeninnføring av arveavgift har økt

Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter