Mange småbarnsfamilier går glipp tusenvis av kroner før barnehageoppstart

Du kan få inntil 7500 kroner i kontantstøtte for barn mellom ett og to år, men ikke alle foreldre utnytter ordningen fullt ut, ifølge en analyse fra Nav. Illustrasjonsfoto: Pixabay/ Norges Bank/ Pengenytt

Får du barn mellom 1. desember og 1. juli, er barnet mellom 13 og 20 måneder før det har rett på barnehageplass. Sørg da for å få kontantstøtte etter foreldrepengeperioden.

For mange foreldre vil det gå en viss tid etter at foreldrepengeperioden er over til at barnet får plass i barnehage.

Lengden på denne perioden vil variere etter når på året barnet er født, og om foreldrene velger 49 ukers foreldrepermisjon med 100 prosent lønn eller 59 ukers foreldrepermisjon med 80 prosent lønn.

Frem til 2016 var det slik at de som fikk barn mellom september og desember måtte vente mellom åtte og elleve måneder fra den måneden barnet fylte ett år til de hadde rett på barnehageplass.

Foreldre til barn født mellom januar og juli måtte vente mellom én og syv måneder.

I 2017 ble ordningen imidlertid endret, og følgende står nå i barnehageloven § 12 a om rett til barnehageplass:

«Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august» og «barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år».

Det betyr at foreldre til barn født i desember og frem til juli nå må vente mellom én og åtte måneder fra den måneden barnet fylte ett år til de har rett på barnehageplass.

Barnet er da mellom 13 og 20 måneder gammel.

Les også: Flere vil få billigere barnehage med forenkling av søknadsordning

Annonse:


Kan få 7500 kroner per måned mens dere venter på barnehageplass

For foreldre med ventetid på barnehageplass er kontantstøtte en mulighet.

Ifølge Nav kan du få kontantstøtte for barn mellom ett og to år, det vil si fra og med den måneden barnet fyller 13 måneder til og med den måneden barnet fyller 23 måneder.

Du kan med andre ord maksimalt få støtte i elleve måneder, og summen er på 7500 kroner per måned.

Du har også rett på kontantstøtte om barnet ditt får deltidsplass i barnehage mellom fylte ett og to år, men da kun en prosentandel (20, 40, 60 eller 80 prosent) av fult støttebeløp.

Nå viser en ny analyse (PDF) fra Nav at antall mottakere av kontantstøtte har gått kraftig ned siden den ble innført i 1998.

Mens over 90 prosent av familier med ettåring mottok kontantstøtte minst én måned i 1998, har andelen sunket til rett under halvparten av familiene i 2017.

– De viktigste årsakene til nedgangen i bruken av kontantstøtte er den storstilte utbyggingen av barnehageplasser og at flere ettåringer har fått rett til barnehageplass, sier forsker Ivar Lima, én av forfatterne bak analysen.

I perioden fra 1998 til 2017 økte andelen ettåringer som gikk i barnehage fra 27 prosent til 71 prosent.

Les også: Mobiloperatør tilbyr gratis abonnement til barn

Mange går trolig glipp av kontantstøtte

Barnets fødselsmåned har dessuten fått stor betydning både for hvor mange som tar ut kontantstøtte, og for lengden på mottaket.

I 2016, hvor halvparten av alle foreldre til ettåringer mottok noe kontantstøtte, varierte andelen fra 28 prosent blant de som fikk barn i august til 72 prosent blant de som fikk barn i april (se diagram under).

Store variasjoner: Diagrammet viser utviklingen i andel barn som mottok kontantstøtte i minst én måned, etter barnets fødselsmåned. Andelen mottakere av kontantstøtte har vært høyest for foreldre med barn født på våren (mars-mai), og lavest for de med barn født i august. Disse sesongvariasjonene har økt i takt med økt barnehagedekning. Kilde: Nav

Konklusjonen til Nav er derfor at kontantstøtten nå har begynt å fungere som en ventestøtte i påvente av barnehageopptaket i august for de fleste av mottakerne.

Dette gjelder spesielt for mødrene som var yrkesaktive før fødsel.

Samtidig viser tallene at det sannsynligvis er et stort underforbruk av kontantstøtte blant foreldre til barn født i juni og juli.

Det kan skyldes at disse tilnærmet har en sømløs overgang fra slutten av foreldrepermisjonen til barnehage, tror Nav.

Det er nemlig i denne gruppen Nav finner den klart laveste andelen som får kontantstøtte.

– Mange er antakelig ikke klar over at de har rett på kontantstøtte i juni og juli selv om barnet starter i barnehagen i august, sier Lima.

Høyest andel mottakere av noe kontantstøtte finnes blant de som fikk barn i mars eller april, hvor det er fire til fem måneder fra barnet fyller ett år til det kan starte i barnehagen.

Disse sesongvariasjonene har vært synlige helt siden ordningen ble innført, men de har økt kraftig fra 2003 i takt med barnehageutbyggingen og at flere ettåringer går i barnehage.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Statsbudsjettet 2020: Dette vil det bety for din lommebok

Fra 1. mars økte barnetrygden for første gang på 23 år

Tar sikte på å innføre dobbelt statsborgerskap fra januar 2020

Bygger du hus her, sponser kommunen deg med opptil 300.000 kroner

Dette erstatter NRK-lisensen fra 2020