Vil innføre strengere regler for bruk av elsparkesykkel

Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil nå vurdere å stramme inn elsparkesykkelreglene ytterligere. Foto: Frøydis Tornøe/ Samferdselsdepartementet

Regjeringen har besluttet at det skal settes i gang et arbeid med lov- og forskriftsendringer for å stramme inn på reglene for bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

– Jeg er dypt bekymret over ulykkesutviklingen på elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, og de konfliktene vi ser med gående, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding, og legger til:

– Selv om vi har strammet inn og tydeliggjort regelverket, ønsker vi å gjøre ytterligere grep slik at tryggheten og fremkommeligheten både for de som bruker dem og andre trafikanter skal bli ivaretatt. Derfor foreslår vi nå både promillegrense, forbud mot å kjøre på fortau, hjelmpåbud for de yngste og en aldersgrense på 12 år.

Dette er forslagene som skal utredes og sendes på høring:

  • Ulike nivåer på promillegrense: 0,2, 0,5 og 0,8
  • Forbud mot kjøring på fortau, men åpning for kjøring på gang- og sykkelvei
  • Hjelmpåbud for barn under 15 år
  • Aldersgrense 12 år for bruk

Les også: Årslønn på 600.000 kroner? Så stor andel av boligene har du råd til nå

Saken fortsetter under annonsen:


Ulike nivåer for promillegrense

En betydelig andel av ulykkene er knyttet til promillekjøring. Gjeldende krav om å være «skikket» er utydelig overfor brukerne og utfordrende for politiet å håndheve effektivt, og etterleves derfor i altfor liten grad, ifølge Samferdselsdepartementet.

– Selv om lokale myndigheter nå har fått muligheten til å bestemme blant annet hvilke tider på døgnet utleiesykler kan brukes, og at dette kan redusere noe av ulykkestallene knyttet til promillekjøring, er promillekjøring fortsatt en nasjonal utfordring. Det er derfor behov for en promillegrense. Jeg mener den alminnelige promillegrensen på 0,2 er mest nærliggende, men også 0,5 og 0,8 er aktuelle alternativer som skal utredes nærmere og høres, sier Hareide.

En raskere endring av promillegrensen ville vært mulig å få til gjennom en omklassifisering av små elektriske kjøretøy til motorisert kjøretøy. Det er imidlertid ikke nødvendigvis den mest hensiktsmessige løsningen.

– Elsparkesykler er i dag klassifisert som sykkel, men vi mener at verken reglene for sykkel eller motorvogn egentlig passer godt for denne type kjøretøy. Vi omklassifiserer ikke elsparkesyklene fordi vi vil ha rom til å vurdere ulike nivåer på promillegrense, og også for å kunne vurdere annen hensiktsmessig regulering av slike kjøretøy, uten å være bundet av gjeldende regler knyttet til klassifisering, sier Hareide.

Les også: Nå kan det bli forbudt å kjøre bensin- og dieselbiler i de største byene

Forbud mot bruk av fortau og hjelmpåbud for barn under 15 år

Det er dessuten et betydelig konfliktnivå mellom elsparkesyklister og gående på fortau, særlig i de største byene, ifølge departementet.

– Vi kan ikke ha det slik at gående skal føle seg utrygge på et fortau. Kjøring med elsparkesykler på fortau skal skje på de gåendes premisser, men vi ser at dette premisset ofte ikke følges. Derfor vil vi nå utrede et forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelvei, sier Hareide.

Om lag hver tredje skade på elsparkesykkel er hodeskade, og aldersgruppen 22-34 er mest utsatt for slike skader. Selv om et påbud for alle vil være mest skadeforebyggende, vil det også trolig begrense bruken av utleietilbudet.

– Med et påbud om hjelm for barn under 15 år vil vi gi barn et særlig vern, og samtidig legge til rette for gode vaner. Et slikt påbud vil dessuten i liten grad omfatte kommersiell utleie, sier Hareide.

Les også: Nye regler kan føre til betydelig mindre innskudd på BSU

Aldersgrense på 12 år

Det er i dag ingen aldersgrense for å kjøre små elektriske kjøretøy.

Ulykkestallene tilsier ikke at unge er særlig ulykkesutsatt. Det er imidlertid godt dokumentert at barn ikke har samme trafikkforståelse og evne til samhandling i trafikken som voksne, noe som er nødvendig i de til dels komplekse trafikkmiljøene disse kjøretøyene brukes i.

– Selv om barn og unge i dag ikke er særlig ulykkesutsatt, har de et spesielt krav på vern. Når vi også vet at barn ikke har den samme trafikkforståelsen som voksne, er det naturlig at vi vurderer en aldersgrense på bruken av elsparkesykler som raskt kan komme opp i en hastighet på 20 km/t, sier Hareide.

Statens vegvesen vil bistå Samferdselsdepartementet med å utrede saken før det gjennomføres høring. Det arbeides med sikte på å kunne ha nødvendige lovendringer på plass i løpet av våren 2022.

Les også: Vurderer du å lease bil? Her er syv typiske feller

Flere regelendringer har trådt i kraft det siste året

De nye forslagene til innstramminger i regelverket kommer i tillegg til de endringene som allerede har trådt i kraft det siste året.

Regjeringen har siden sommeren 2020 arbeidet med å få på plass en strengere regulering av bruk av elsparkesykler. Fra 18. mai ble regelendringer for parkering, skiltede soner og fartsgrenser gjeldende:

  • Kommunene fikk flere verktøy til å håndtere trafikale utfordringer med små elektriske kjøretøy. De fikk muligheten til å håndheve parkeringsovertredelser med parkeringsgebyr, og nye skilt som ga mulighet til å etablere lokalt fysisk skiltede soner med parkeringsforbud, fartsgrense eller bruksforbud.
  • Det ble en tydeliggjøring av forbudet mot å være flere på ett kjøretøy, og både politi og Statens vegvesen fikk muligheten til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret er på 3000 kroner.
  • Det ble klargjort at fotgjengere har prioritet på fortau, og at disse må hensyntas ved forbikjøringer.
  • Det ble klargjort at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten.

I tillegg vedtok Stortinget i juni 2021 en ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn som gir kommunene mulighet til å regulere utleievirksomheten.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført

Fra 2021 må alle beboere i borettslag og sameier være med å betale for elbilladere

Nå blir det flere pantbare vin- og brennevinsflasker på Vinmonopolet

Ny analyse viser at nesten hver fjerde boligeier selger med tap

Studielånsrenten blir nå historisk lav