Slik skal saksbehandlingen i Nav bli mer effektiv

Saksbehandlingen i Nav kan nå bli helautomatisert på permanent basis. Bildet viser Nav-kontoret på Tøyensenteret. Foto: Wikimedia Commons

I mars gjorde regjeringen endringer i folketrygdloven som ga Nav tillatelse til mer bruk av helautomatisk saksbehandling. Nå kan disse endringene bli gjort permanente.

Det ble i april i år vedtatt en midlertidig forskrift som legger til rette for mer effektiv saksbehandling i Nav som følge av Covid-19 pandemien. Denne forskriften varer ut 2020.

I et lovforslag fra regjeringen foreslås det nå at den midlertidige adgangen til helautomatisk saksbehandling gjøres permanent.

Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet har det vært en dramatisk økning i saksmengden inn til Nav som følge av Covid-19, og Nav ville ikke hatt mulighet til å håndtere denne saksmengden kun med økt bemanning.

Regjeringen foreslo derfor blant annet en regel som tilrettelegger for mer bruk av helautomatisk saksbehandling.

Annonse:


En slik regel har vært et viktig grunnlag når Nav nå har utviklet nye digitale løsninger for å håndtere den store saksinngangen, og også som et ledd i Navs arbeid med å fornye og forbedre tjenestene til brukerne generelt.

Regjeringens forslag om videreføring, som etter planen skal behandles i Stortinget 19. november, innebærer at Nav-loven gir en varig hjemmel til å foreta helautomatisk saksbehandling.

Det er ikke opplyst om dette tiltaket kan forventes å føre til flere eller færre saksbehandlingsfeil, eller hvilke konsekvenser dette får for de ansatte.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nav melder nå om lang saksbehandlingstid for klagesaker

Mange vil få betydelig mindre dagpenger med nye regler

Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Regjeringen vil ha en omfattende endring av folketrygdens ytelser til etterlatte

Nesten en tredjedel av statsbudsjettet går til trygde- og pensjonsutbetalinger gjennom Nav