Slik oppretter du en gyldig og dekkende fremtidsfullmakt

For at en fremtidsfullmakt skal få noen betydning, er det flere forhold du bør være klar over. Illustrasjonsbilde: Pixabay

Mange innser at det kan være lurt å opprette en fremtidsfullmakt for å unngå offentlig vergemål, men ikke alle vet hvordan man bør man gå frem for å gjøre det. Her får du en innføring.

Med den nye vergemålsloven som kom i 2013 ble det mulig å unngå offentlig vergemål, dersom man kommer i en sitasjon som krever det.

Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du nemlig selv bestemme hvem som skal ta vare på dine personlige og økonomiske interesser den dagen du eventuelt ikke klarer det selv.

For at fremtidsfullmakten skal være gyldig, stilles det imidlertid en del formkrav.

Du må også avgjøre hvor omfattende fremtidsfullmakten skal være, og hvilke forhold den skal regulere.

Det store spørsmålet for mange er derfor om det er nødvendig med advokathjelp eller ikke.

– Det vil avhenge av fullmaktsgivers situasjon, blant annet hans/hennes økonomi, familiesituasjon og kunnskap om ordningen, skriver Ada Sofie Omsland Kjekstad, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, i en epost til Pengenytt.

– Ved å bruke advokat vil fremtidsfullmakten normalt bli bedre tilpasset egen situasjon og fremtidig behov. En slik prosess vil ofte bidra til at man blir mer bevisst på de valgalternativene man har. Personen får da bedre forutsetning for å ta overveide valg, legger hun til.

Erfaringene fra Fylkesmannen er at det i mange tilfeller oppstår et større hjelpebehov enn det som er beskrevet i fremtidsfullmakten.

Les også disse sakene om fremtidsfullmakt:

Advokater: Derfor bør du opprette en fremtidsfullmakt

Ny rapport: Mangelfulle maler for fremtidsfullmakt gir falsk trygghet

Kan du bruke en mal som utgangspunkt?

Omsland Kjekstad har følgende å si om bruk av standardmaler og eksempler, som finnes rundt omkring på ulike nettsider:

– Det er store forskjeller mellom de eksemplene man finner på internett. Noen av eksemplene gir ulike valgalternativer, slik at de lettere kan tilpasses den enkelte. Andre eksempler på slike fullmakter er svært begrenset i sitt omfang, uten at det er presisert.

– I sistnevnte tilfelle risikerer fullmaktsgiver å opprette en fremtidsfullmakt som ikke dekker det fremtidige hjelpebehovet. Det kan da bli nødvendig å opprette et vergemål som løper parallelt med fullmaktsforholdet, noe som gjerne ikke har vært fullmaktsgivers intensjon.

Annonse:


Du finner også et eksempel på en slik fullmakt på Fylkesmannens nettside.

Der presiseres det at fullmaktsgiver må være oppmerksom på at dette kun er et eksempel, og ikke en mal til utfyllelse.

Eksempelet viser nemlig ulike alternativer, hvor du også kan legge til eller fjerne oppgaver.

Les også: Nordeas største eier: Kundene bør betale for å ha penger i banken

Advokat: – Viktig å formulere innholdet spesifikt og klart

Senioradvokat Andreas Poulsson ved Codex Advokat Oslo. Foto: Codex

Du må selv finne ut hva fullmakten bør inneholde slik at den blir riktig for akkurat deg.

Senioradvokat og leder for familierettsavdelingen i Codex Advokat Oslo, Andreas Poulsson, opplyser at en fremtidsfullmakt kan omfatte alle økonomiske og personlige forhold, eller begrenses til kun å gjelde bestemte områder.

– Eksempler på økonomiske forhold kan være å ta seg av løpende utgifter, betale regninger og/eller foreta nødvendig vedlikehold eller kjøp/salg/utleie av eiendommer, sier han, og legger til:

– Hvis du driver egen næringsvirksomhet, kan du for eksempel bestemme hvem som skal følge opp driften når du selv ikke er i stand til det.

Når det gjelder personlige forhold kan det for eksempel være å representere deg overfor offentlige myndigheter, som å klage på vedtak eller sørge for at du får de tjenestene og ytelsene du har krav på.

Advokat Poulsson oppfordrer deg derfor sterkt til å tenke gjennom hva du ønsker at fullmakten skal regulere, samt å formulere fullmaktens innhold spesifikt og klart, slik at den får den ønskede virkning.

Les også: Pensjonsekspert mener at en halv million pensjonister er ført bak lyset av Nav

Sørg for at fullmakten oppfyller alle krav

Som nevnt innledningsvis stilles det noen absolutte krav til fremtidsfullmakten for at den skal være gyldig.

For det første må du være over 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning.

Det betyr at du må skrive fullmakten mens du ennå har full forståelse for innholdet i fullmakten du gir til en annen person, det vil si fullmektigen. En legeerklæring vil sikre at det ikke stilles spørsmål om dette senere.

Så lenge du har denne forståelsen kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt, ifølge Fylkesmannen.

Videre må fullmektigen være én eller flere fysiske personer, eksempelvis livspartner, barn, søsken, barnebarn eller venn.

Vedkommende må dessuten ha fylt 18 år på tidspunktet når fremtidsfullmakten skal benyttes.

– Ofte vil man velge en nærstående som fullmektig, men andre ganger ønsker man kanskje heller en god venn. Uansett bør man på forhånd sikre seg at vedkommende vil påta seg vervet, sier advokat Just Finne til Pengenytt.

I og med at mye kan skje i tiden mellom fremtidsfullmakten opprettes til den eventuelt skal brukes, kan det være lurt å utpeke flere enn én fullmektig.

Les også: Dette avgjør om det er lønnsomt å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år eller ikke

Her følger noen absolutte krav til en fremtidsfullmakt

Ifølge Fylkesmannen kreves det følgende av en fremtidsfullmakt:

  • Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må gå klart frem at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning. Det betyr at fullmakten må være tydelig på at den skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta interessene dine innen de områdene fullmakten regulerer.
  • Fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som du (fullmaktsgiveren) har godtatt. Vitnene må ha fylt 18 år og vitnene må forstå betydningen av å undertegne. 
  • Fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne.
  • Fylkesmannen anbefaler dessuten at du unngår å velge vitner som kan ha en egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt. Et typisk eksempel er hvis framtidsfullmakten sier at et eller begge vitnene skal motta gaver/arveforskudd etter at fremtidsfullmakten har trådt i kraft. Barna dine eller søsken av fullmektigen er ofte et uheldig valg når du skal finne vitner.
  • Det er ikke nok at vitnene undertegner dokumentet. Det stilles også krav om at du som fullmaktsgiver undertegner fullmakten, alternativt vedkjenner deg din underskrift, mens vitnene er til stede. Vitnenes underskrift skal påføres mens du selv er til stede, og det skal være ditt ønske at fullmakten blir underskrevet. Vitner skal ikke undertegne på bakgrunn av at du på et tidligere tidspunkt har gitt uttrykk for at du ønsker å opprette en fremtidsfullmakt.

Les også: Dette erstatter NRK-lisensen fra 2020

Dette bør den også inneholde

Advokat Just Finne. Foto: Privat

Fremtidsfullmakten bør dessuten inneholde:

  • Dato for når fullmakten ble opprettet. Datoen på fremtidsfullmakten kan være avgjørende dersom det oppstår tvil om at du var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet.
  • Vitnenes fødselsdato og adresse/kontaktinformasjon. Vitnenes relasjon til deg bør også fremgå, da det vil bidra til å avklare om vitnene er habile eller inhabile med tanke på innholdet i fremtidsfullmakten. Eksempel på relasjon kan være nabo, kollega, venn, fastlege osv. Vitner blir ikke alltid kontaktet, men det kan være ønskelig å ha kontaktinformasjon dersom det stilles spørsmål ved fullmaktens gyldighet.
  • Vederlag til fullmektig. Om ikke noe annet er avtalt eller fastsatt i fullmakten, kan fullmektigen dekke sine nødvendige utgifter av fullmaktsgiverens midler. Fullmektigen kan, når det er rimelig, også beregne seg et passende vederlag om ikke noe annet er avtalt eller fastsatt i fullmakten.
  • Det bør fremgå at vitnene, ved å påtegne fremtidsfullmakten, bekrefter at du har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje og at du, som fullmaktsgiver, forstod innholdet og fremtidsfullmaktens betydning da du undertegnet den.

I vergemålsloven § 80 kan du lese hva en fremtidsfullmakt ikke kan regulere.

Just Finne minner dessuten om at fremtidsfullmakten må oppbevares slik at den blir tatt frem dersom behovet inntrer.

Per i dag er det nemlig ingen registrerings- eller oppbevaringsordning for fremtidsfullmakter, slik det er for testamenter. Den skal med andre ord ikke sendes til Fylkesmannen før den har trådt i kraft.

– Før fullmakten kan bli virksom, må en lege bekrefte at vedkommende ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser, og deretter må fylkesmannen stadfeste fullmakten. Først da kan fullmektigen handle fullt ut på vegne av fullmaktsgiveren, sier Finne.

Hold deg oppdatert på skatt og andre privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Fra 1. juli ble reglene for dagpenger endret

Du kan spare tusenlapper i gebyrer på å ta med riktig betalingskort til utlandet

Vurderer du å lease bil? Her er syv typiske feller

Skattebetalerforeningen tror sannsynligheten for gjeninnføring av arveavgift har økt

[annonser]

Få uforpliktende tilbud på advokathjelp her