Slik fikser du skatt på aksjer og fond

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet, gir deg her tips og råd angående aksjer og fond i skattemeldingen. Foto: Nordnet

For de fleste som sparer i aksjer og fond vil utfylling av skattemeldingen være enkel, siden det meste er forhåndsutfylt. Har du mer avanserte investeringer, må du rapportere inn tall selv.

Skrevet av: Spareøkonom Bjørn Erik Sættem (Dette innlegget ble først publisert på nettsidene til Nordnet og gjengis her etter avtale).

La oss starte med det enkleste: Investeringskonto og aksjesparekonto.

Sistnevnte er en nyvinning, og er å finne i skattemeldingen for første gang.

Investeringskonto Zero (også kalt fondskonto eller kapitalforsikring)

De siste årene har det blitt mer og mer vanlig for privatpersoner å kjøpe fond og aksjer via investeringskonto / fondskonto. Dette er en konto hvor du fritt kan bytte mellom aksjer, aksjefond, kombifond og rentefond innad på kontoen uten at det utløser skatt.

I en investeringskonto slipper du å rapportere inn gevinst/tap ved salg av aksjer og fond, før du tar ut penger fra kontoen. Det er derfor kun markedsverdien per 31.12.17 som skal føres opp i skattemeldingen, og verdien er allerede forhåndsutfylt.

Sjekk om beløpet stemmer med årsoppgaven som du har mottatt fra fondsforvalteren, kontoføreren eller megleren din.

Har du tatt ut penger fra investeringskontoen i løpet av 2017, vil gevinst (evt tap) skattlegges med 24 prosent. Også denne gevinsten (evt tapet) skal være forhåndsutfylt.

Du får per i dag ikke skjermingsfradrag på investeringskonto.

PS: Det er foreslått nye skatteregler for investeringskonto fra 2019, som medfører at investeringskonto vil få en høyere skattesats, og skattlegges likt som direkte investeringer i verdipapirfond.

Her er de relevante postene i skattemeldingen som du bør kontrollere mot årsoppgaven:

  • Uttak /opphør gevinst: post 3.1.4
  • Uttak / opphør tap: post 3.3.7
  • Formue: post 4.5.2

Les også: Skattekalender for 2018: Her er alle de viktigste datoene

Aksjesparekonto

Er du blant de mange som skaffet deg nyvinningen aksjesparekonto i 2017, skal du ha mottatt en årsoppgave fra din fondsforvalter/ megler/ kontofører.

En aksjesparekonto fungerer på samme måte som en fondskonto ved at skatten på gevinster utsettes, men inneholder et snevrere utvalg av aksjer og fond enn en fondskonto.

Førstnevnte kan kun inneholde børsnoterte aksjer innenfor EØS og aksjefond hjemmehørende i EØS med en aksjeandel på mer enn 80 prosent.

De samme enkle reglene for skatterapportering for fondskonto gjelder også her.

Her er faktisk skattereglene enda mer gunstig: I en aksjesparekonto kan du ta ut innskutt beløp skattefritt. Gevinster skattlegges først når midlene tas ut av kontoen, etter fradrag for skjermingsfradrag.

Eventuelle tap kommer først til fradrag ved opphør av aksjesparekontoen.

Skattesatsen for beregning av gevinst/tap er 29,76 prosent i 2017. I en aksjesparekonto skal riktignok aksjeutbytte beskattes løpende, i motsetning til i en fondskonto (i 2017).

Les også: Stor test: Her er kortene som gir deg størst rabatt på drivstoff

Tips! En gladnyhet er at verdien av aksjesparekontoen skal settes til 90 prosent av markedsverdien 31.12.17 i skattemeldingen. Har du bankinnskudd på kontoen, skal dette verdsettes til full verdi.

Denne verdsettelsesrabatten er ny av året, og gjelder også børsnoterte aksjer og aksjefond som privatpersoner eier direkte.

Har du benyttet «skatteamnestiet» høsten 2017 til å overføre aksjer og aksjefond til aksjesparekonto, kan det være greit å kontrollere hvilke verdier som er lagt inn av avkastning og hva som er oppgitt til innskudd/kostpris, samt opparbeidet skjermingsfradrag.

Oppdager du feil, må du melde fra til både skatteetaten og kontofører/fondsforvalter/megler.

Har du ennå ikke flyttet over dine aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto, kan du gjøre det i løpet av 2018. Fristen for å flytte over uten å utløse skatt, er 31.12.18.

Her er de relevante postene i skattemeldingen som du bør kontrollere mot årsoppgaven:

  • Utbytte: post 3.1.5
  • Uttak /opphør gevinst aksjer: post 3.1.8
  • Uttak /opphør tap aksjer: post 3.3.8
  • Formue aksjesparekonto: post 4.1.8

Les også: Dette er nytt i årets skattemelding

Direkteeide fond

Det er fortsatt mest vanlig å eie fond direkte, og ikke via en fondskonto eller en aksjesparekonto.

Nye fondskjøp bør derimot gjøres i en fondskonto eller en aksjesparekonto (kun aksjefond og aksjer), siden skattereglene har blitt endret i disfavør av direkteeie for privatpersoner.

Eier du fond direkte skal gevinst og tap ved salg skattlegges løpende.

Beholdning, gevinster og tap i norskregistrerte verdipapirfond skal være forhåndsutfylt på skattemeldingen. De relevante beløpene er innrapportert fra din kontofører, forvaltningsselskapet eller VPS. Men det kan forekomme feil, så du bør likevel kontrollere tallene.

Fra og med inntektsåret 2016 gjelder nye regler for beskatning av verdipapirfond. Forskjellen mellom aksjefond og rentefond er opphevet, slik at alle fond regnes som verdipapirfond.

Det er aksjeandelens størrelse som avgjør hvordan fond skal beskattes.

Aksjefond beskattes likt som aksjer, med en skattesats på 29,76 prosent i 2017.

For kombinasjonsfond avhenger skatten av aksjeandelen, og inntekten ved beskatningen splittes i en renteinntektsdel (24 prosent skatt) og en aksjeinntektsdel (29,76 prosent).

I rentefond (pengemarkedsfond og obligasjonsfond) er det ikke aksjer, og renter og salgsgevinster skal derfor skattlegges som renteinntekter, med en sats på 24 prosent i 2017.

Les også: Dette må du vite om skattemeldingen dersom du er gift eller samboer

Direkteeide aksjer

Aksjer du har handlet på Oslo Børs skal i utgangspunktet være forhåndsutfylt på skattemeldingen.

De relevante beløpene er innrapportert fra din kontofører, forvaltningsselskapene eller Verdipapirsentralen. Det kan imidlertid forekomme feil, så du bør kontrollere tallene.

Typiske feil er opplysningene om inngangsverdi på aksjer. Det gjelder blant annet egne regler om inngangsverdi på aksjer du har fått ved arv eller gave eller aksjer du har kjøpt med rabatt i arbeidsforhold.

Er det snakk om eldre aksjer kjøpt før 2006 må du også sjekke om verdiene er justert som følge av de tidligere RISK-reglene.

Du bør også sjekke at Aksjeoppgaven (skjema RF-1088) inneholder informasjon om alle aksjer du eier ved utgangen av året, utbytte du har mottatt gjennom året, aksjesalg som er foretatt gjennom året.

PS: Kurtasje, som er avgiften ved kjøp og salg, er tatt hensyn til når gevinstene er regnet ut.

Dersom du har aksjer eller fondsandeler som ikke er oppført i «Aksjeoppgaven» (skjema RF-1088), skal du levere skjemaet Aksjer og fondsandeler (RF-1059).

Alle aksjonærer får oppgaven «Aksjeoppgaven» i midten av mars. Denne gir en oversikt over blant annet aksjene dine i norske og utenlandske selskap registrert på Oslo Børs.

Les også: Har du solgt en arvet bolig? Ikke glem dette fradraget

Direkteeide aksjer i utenlandske selskaper og utenlandsregistrerte fond

Aksjene i utenlandske selskaper som ikke er notert på Oslo Børs og utenlandsregistrerte fond fremgår ikke i aksjeoppgaven, og er da heller ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Det er heldigvis mange nettmeglere og fondsforvaltere som leverer årsoppgaver til kundene som viser hvilke summer som skal inn i de ulike postene, slik at jobben blir relativt enkel.

Har du gevinst/tap på aksjer i utenlandsk selskap eller utenlandsregistrerte fond, må du levere skjemaet Aksjer og fondsandeler (RF-1059).

Ved omregning til norsk valuta benytter du kursen på transaksjonstidspunktet. Ved fastsettelse av markedsverdi benytter du valutakursen 1. januar i 2018.

Utenlandske aksjer og utenlandsregistrerte aksjefond vil, på linje med norske, gi grunnlag for skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget må du føre inn i skjema RF1059.

NB! Husk på å trekke fra kurtasjen når du fører opp gevinst og eller tap, siden du må føre inn alle disse tallene selv.

Merk at det gjelder egne skatteregler for aksjer og fond som er eid av selskaper (fritaksmetoden).

Les også: Dette er de viktigste skatteendringene for deg i 2018

Fradrag for kildeskatt

Har du mottatt utbytte fra utenlandske selskap og blitt belastet kildeskatt/kupongskatt, vil du kunne fradragsføre dette for å unngå dobbeltbeskatning.

Normalt er at for eksempel USA trekker deg 15 prosent skatt for utbyttet i Apple eller Microsoft umiddelbart når du mottar utbyttet på kontoen.

Krever du ikke fradraget må du altså betale både 15 prosent og deretter 29,76 prosent i skatt, i stedet for 29,76 prosent til sammen. Dette fører du i skjemaet RF-1147.

Merk! Har du aksjene på en fondskonto (også kalt investeringskonto) vil du ikke personlig kunne kreve fradrag, siden verdipapirene ikke er registrert på deg. Nordnet løser dette ved å refundere belastet kildeskatt til kundene i starten av påfølgende år.

I denne artikkelen opplyser vi stort sett ikke om hvilke poster i skattemeldingen og de ulike RF-skjemaene de ulike beløpene skal føres i. Dette står som regel i årsoppgaven du har mottatt fra banken, fondsforvalteren eller kontoføreren.

Les også: Dette er de billigste mobilabonnementene

Har du handlet kryptovaluta?

Mange nordmenn sitter med både store gevinster (og noen tap) etter handel i kryptovaluta i 2017.

Dette er selvfølgelig ikke ferdigutfylt i skattemeldingen, men må føres opp og beskattes.

Kostnader ved transaksjoner og «mining» kan forøvrig også fradragsføres.

Skattesatsen for 2017 er 24 prosent. Verdien av kryptovalutaene pr 31.12.17 oppgis som formue i skattemeldingen.

Les også: Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

Husk å trekke fra relevante kostnader!

Det er et generelt prinsipp i skatteretten at du kan kreve fradrag for kostnader til inntekts ervervelse.

Det kan være finansaviser, kostnader for kursinformasjon, analyseprogram etc.

Disse utgiftene bør stå i forhold til aktiviteten og gevinsten.

Å føre opp 100 prosent av dine internettkostnader på 3000 kroner, hvis du kun har hatt to transaksjoner det året og realisert 5000 kroner i gevinst, vil trolig ikke godkjennes av skattemyndighetene.

Du fører disse utgiftene i post 3.3.7 i skattemeldingen, og vi anbefaler at du gir en nærmere forklaring i eget vedlegg, siden post 5.0 «tilleggsopplysninger» er fjernet.

Les også: Dette er de ti vanligste spørsmålene Skatteetaten får om skattemeldingen