Så mange kombinerer jobb og alderspensjon

Illustrasjonsfoto: Pixabay

For personer mellom 62 og 66 år blir det stadig mer vanlig å kombinere jobb med tidlig uttak av alderspensjon fra folketrygden. Det gjelder spesielt for menn i privat sektor.

I 2014 var det i alt 280.000 personer i aldersgruppen 62-66 år bosatt i Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) har delt opp alle disse i fire ulike grupper, avhengig av inntektskilder:

  1. Personer uten verken alderspensjon eller yrkesinntekt
  2. Personer uten alderspensjon, men med yrkesinntekt
  3. Personer med alderspensjon, men uten yrkesinntekt
  4. Personer med både alderspensjon og yrkesinntekt

Tallene viser at 29 prosent av samtlige personer mellom 62 og 66 år, eller drøye 81.000, tok ut tidlig alderspensjon. Det vil altså si at de enten var i gruppe 3 eller 4.

Andelen var desidert størst i privat sektor, hvor hele 63 prosent av mennene og 37 prosent av kvinnene tok ut tidligpensjon i 2014. I offentlig sektor var tallene hhv 35 og 15 prosent.

Les også: Pensjonistene er de store taperne i lavrenteregimet

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Mer og mer vanlig å kombinere alderspensjon og yrkesinntekt

Pensjonsreformen, som trådte i kraft i 2011, gjorde det mulig å kombinere arbeid og fleksibelt uttak av alderspensjon.

Nå viser tallene fra SSB at en økende del velger å benytte seg av denne muligheten, og de aller fleste som tok ut tidlig alderspensjon i 2014 hadde også en yrkesinntekt (gruppe 4).

Dette gjelder for begge kjønn, men likevel er det betydelig forskjeller mellom menn enn kvinner i denne aldersgruppen.

For mens hele 38 prosent av alle menn mellom 62 og 66 år både mottok yrkesinntekt og tidlig alderspensjon i 2014, var det bare 13 prosent av alle kvinnene i samme aldersgruppe som gjorde det.

Tallene viser også at det har vært en kraftig økning for begge kjønn fra 2011, hvor 19 prosent av mennene og 4 prosent av kvinnene kombinerte de to inntektene.

Les også: Forbrukerrådet: Bankene tjener rått på skjulte pensjonsgebyrer

Artikkelen fortsetter under diagrammet.

Faksimile fra Skatteetaten.no

Blå (gruppe 1): Personer uten alderspensjon og yrkesinntekt. Gul (gruppe 2): Personer uten alderspensjon, men med yrkesinntekt. Lilla (gruppe 3): Personer med alderspensjon, men uten yrkesinntekt. Grønn (gruppe 4): Personer med alderspensjon og yrkesinntekt. Faksimile fra Skatteetaten.no

Kvinner har ofte ikke tilstrekkelig opptjening

Mange kvinner mellom 62 og 66 år befinner seg i gruppe 2, det vil si at de har yrkesinntekt uten å ta ut alderspensjon.

En forklaring på hvorfor at det er flere kvinner enn menn i denne gruppen, kan være at en mindre andel av kvinnene har tilstrekkelig opptjening i folketrygden til å ta ut alderspensjon før ordinær pensjonsalder, ifølge SSB.

Tallene skiller dessverre ikke mellom dem som ikke har nok opptjening til å ta ut tidlig alderspensjon, og dem som selv har valgt ikke å ta ut tidlig alderspensjon.

Som du kan se av diagrammet over, er det en over en tredjedel av kvinnene og en knapp fjerdedel av mennene som verken mottar alderspensjon eller yrkesinntekt (gruppe 1).

For denne gruppen er uførepensjon en viktig inntektskilde.

Les også: Nå får du betalt 21.300 kroner for hver million du har i boliglån

Vi vil jobbe stadig lenger

Analysebyrået Ipsos MMI har på vegne av Seniorpolitisk barometer 2016 nylig gjennomført en undersøkelse på hvor lenge vi ønsker å stå i jobben.

Den viser at gjennomsnittlig ønsket pensjonsalder, dersom man selv fikk velge, nå er på 66,1 år.

Dette er til sammenligning over fem år lengre enn i 2003 og nesten tre år lengre enn i 2010.

Tallene fra SSB bekrefter at andelen yrkesaktive i aldersgruppen 62-66 år øker, og tyder på at tidlig uttak av pensjon ikke er ensbetydende med å ville slutte i arbeidslivet.

Les også: Jan Helge (74) gikk for varmepumpe, fikk 39.000 kroner i støtte og reduserte energiforbruket med 45 prosent

Høy inntekt blant dem som kombinerer jobb og alderspensjon

Blant 62-66 åringer som fortsatt er i arbeid og samtidig tar ut tidlig alderspensjon, er både inntektsnivået og inntektsveksten høyere enn for andre i samme aldersgruppe.

Dette gjelder både for menn og kvinner, selv om menn generelt har høyere inntekter enn kvinner.

I 2014 var median samlet inntekt (før skatt) blant menn som kombinerte arbeid og tidlig alderspensjon på 717.000 kroner, mens medianen blant kvinner med både jobb og alderspensjon var 587.000 kroner.

Les også: Tre metoder for å selge din utleiebolig skattefritt

Betydelig mindre for de andre gruppene

Median samlet inntekt er inntekten til den personen som befinner seg midt i fordelingen når inntektene til alle personer i befolkningen er sortert stigende.

Dette er ofte et bedre mål enn gjennomsnittet for en gruppe, da noen med svært høye inntekter kan «forkludre sannheten» ved en gjennomsnittsberegning.

For personer som tar ut tidlig pensjon, men som ikke er i arbeid, var medianinntekten 360.000 kroner for menn og 308.000 kroner for kvinner i 2014.

For personer med verken alderspensjon eller yrkesinntekt, var medianinntekten hhv 300.000 og 226.000 kroner.

SSB oppgir ikke hva samlet medianinntekt var for personer i denne aldersgruppen som ikke mottar alderspensjon, men som var i arbeid.

Les også: Minst 650.000 husholdninger betaler mer for strømmen enn de må

Les også: Slik velger du eiendomsmegler

Les også: Sjekk fastrente-fellen i disse bankene