NAF advarer mot høyere drivstoffavgifter

Kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal. Foto: NAF/ Erik Norrud

Samtidig som Regjeringen forhandler om neste års statsbudsjett, advarer NAF mot den foreslåtte økningen i drivstoffavgiftene. De vil heller ha renere bilpark, økt vrakpant, samt erstatte dagens avgifter med intelligent veiprising.

Regjeringen har foreslått å øke avgiften på bensin med 15 øre og diesel med 35 øre. 

Både Krf og Venstre mener dette er for lite. Krf foreslår derfor at avgiftene økes med hhv 30 og 55 øre, mens Venstre vil ha en avgiftsøkning på hhv 50 og 100 øre.

Senterpartiet er det eneste partiet som sier nei til å øke drivstoffavgiftene, og nå får partiet støtte fra Norges Automobil-Forbund (NAF).

– En økning av drivstoffavgiftene vil ramme distriktene. Vi må ikke glemme at halve Norge ikke har noe reelt alternativ til bilen på sine hverdagsreiser. Det er et feilspor å løfte fram drivstoffavgiften som det største miljøtiltaket. Skal vi nå klimamålene trenger vi en renere bilpark og et avgiftssystem som fungerer, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, i en melding.

Les også: Hele seks av ti bilister vurderer elbil

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Må iverksette riktige tiltak nå

Norge er allerede i ferd med å nå ett av klimamålene, nemlig at nye privatbiler ikke skal slippe ut mer enn 85 g CO2 per kjørte kilometer.

Dette har skjedd gjennom en vridning i avgiftssystemet i favør av biler med lave utslipp.

Målene for hvilke utslippskutt som skal gjøres innenfor transport er satt: Innen 2025 skal nybilsalget kun være nullutslippsbiler og innen 2030 skal klimagassutslippene for transportsektoren halveres.

NAF mener disse klimamålene kan nås, dersom man iverksetter riktige tiltak nå. Men en økning i drivstoffavgiftene bør altså ikke være neste skritt.

– Å få flere over fra bil til andre alternativ i byene er viktig, men nå rammes distriktene samtidig, sier Sagedal.

Les også: Vil forby bensin- og dieselbiler i Tyskland allerede fra 2030

Vil ha økt vrakpant, renere biler og intelligent veiprising

NAF viser til at det økte salget av elbiler de siste årene viser at det er mulig med en rask omstilling, men at vi er avhengig av å skifte ut bilparken raskere for å nå klimamålene.

Et tiltak som kan hjelpe i så henseende, er å øke vrakpanten.

– Det som virkelig har miljøeffekt, og samtidig er bra for folk, er at bilene på veiene slipper ut mindre klimagasser, sier Sagedal.

– I tillegg må det selvsagt tilrettelegges bedre for bruk av kollektiv, sykkel og gange i sentrale strøk, mens utslippsgjerrige biler fortsatt vil være viktige for folk i distriktene, sier hun.

Dessuten mener NAF at tiden er inne for å erstatte dagens avgifter med intelligent veiprising. Trafikantorganisasjonen har derfor oppfordret regjeringen til å utrede en intelligent og ikke-sporbar veiprising som erstatning for dagens bilrelaterte avgifter.

Les også: Dette ville bensin og diesel kostet dersom oljeprisen falt til null


NAF om Statsbudsjettet:

  • NAF er mot økte drivstoffavgifter fordi det rammer urettferdig i distriktene
  • Omleggingen av engangsavgiften mot de bilene som slipper ut minst er i tråd med NAFs syn. De mener at det skal være bilens utslipp, og ikke motorkraft, som bestemmer avgiften
  • Når det gjelder nullutslippsbiler mener de at ordningene med reduserte kjøpsavgifter bør bestå inntil denne typen biler er konkurransedyktige
  • NAF stiller spørsmål ved hvorvidt den varslede reduksjonen i bompengetakster faktisk vil komme forbrukerne til gode i 2017. NAF mener generelt at bompenger er feil måte å finansiere veibygging
  • NAF ser positivt på økningen i midler til samferdsel, spesielt vedlikehold av riksveiene, men det bør bevilges mer, øremerkede midler til opprusting av fylkesveiene

Kilde: Norges Automobil-Forbund