Hva er inflasjon?

tall Kalkulator, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Mange snakker om inflasjon og ordet brukes ofte i media, men ikke alle vet nøyaktig hva inflasjon er for noe. Inflasjon er når prisene på varer og tjenester går opp over tid. I Norge bruker vi konsumprisindeksen for å måle inflasjon, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon er det samme som et fall i verdien av penger, det vil si at man får mindre varer enn før for en bestemt pengesum, ifølge Wikipedia. Inflasjon oppstår når prisnivået stiger sammenhengende over tid slik at valutaens verdi faller, og måles som regel ved veksten i konsumprisindeksen, ifølge Visma.

Når man sier at inflasjonen er høy, er det gjerne forbundet med noe som er negativt fordi det betyr at kjøpekraften til folk flest har blitt lavere. I hvert fall hvis ikke lønnsveksten har økt i tråd med prisstigningen. Begrepet inflasjon er viktig fordi det forteller oss hvor mye vi får kjøpt for pengene våre, også kalt kjøpekraft. Høy inflasjon gir altså mindre kjøpekraft, eller at folk flest får dårligere råd.

Det er konsumprisindeksen (KPI) som brukes for å måle inflasjon. KPI beskriver utviklingen i prisene for varer og tjenestene som kjøpes av husholdningene i Norge. Konsumprisindeksen brukes i utregning av hvor mye inflasjon det er. Konsumprisindeks er et begrep for prisnivået på en stor gruppe utvalgte varer og tjenester som privathusholdninger bruker. Det er Statistisk Sentralbyrå som samler inn denne dataen.

Siden varer og tjenester stiger i pris, er det naturlig å tro at lønnsnivået følger etter. Tar du årslønnen minus konsumpris får du reallønn. Dersom konsumprisindeksen stiger fra én måleperiode til en annen, defineres det altså som inflasjon. En kraftig stigning av konsumprisindeksen over kort tid kalles hyperinflasjon.

Utover KPI lager SSB tre andre indekser som er ment å skulle beskrive den underliggende prisveksten. De tre indeksene er:

  • KPI-JE: Konsumprisindeksen uten energivarer.
  • KPI-JA: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer.
  • KPI-JAE: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer.

Norges Bank har tidligere lagt spesiell vekt på KPI-JAE i sin rentefastsettelse av Styringsrenten. Nå lager de sin egen indeks KPI-XE som er KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energiprisene. Forskjellen fra KPI-JAE er dermed at de tar med den langsiktige prisendringen (beregnede) i energivarer, ifølge Smartepenger.no.

Grunnlaget for beregningen av konsumprisindeksen er et utvalg på ca. 650 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser. Beregningene baseres på et utvalg av i underkant av 2.000 bedrifter. I husleieindeksen inngår et fast utvalg på om lag 2.500 utleieboliger basert på Leiemarkedsundersøkelsen (LMU).

Norges Bank har fått som oppgave å passe på at inflasjonen holder seg lav og stabil siden det kan være problemer med både for høy og for lav inflasjon. Norges Banks viktigste virkemiddel for å påvirke inflasjonen er styringsrenten.