Virke vil ikke være med på en sykepengereform som gir økte kostnader

virke Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. Foto: Virke.

Det nærmer seg tariffoppgjør mellom Virke og LO-forbundet Handel og Kontor. I en situasjon der kostnadene til virksomhetene skyter til værs, og mange virksomheter har utsatte regninger som nå må betales, kan vi ikke øke bedriftenes kostnader ytterligere med reformer som forskuttering av full lønn under sykdom.

På et konjunkturseminar i dag, la Virke frem nye prognoser for virksomhetene i handels- og tjenestenæringen. Koronapandemien har ført til at mange virksomheter har tatt opp nye lån, samt utsatt skatter og avgifter.

– Disse beløpene kommer med renter, og skal betales. I tillegg står vi nå i en situasjon der øvrige utgifter øker. Mange av de bransjene som har hatt det vanskeligst under pandemien er svært bekymret nå, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Norge har verdens beste sykepengeordning. Sykefraværet i Norge har ligget langt over sammenlignbare land i mange år, og koronapandemien har ført til en eksplosiv økning i egenmeldt fravær, som har gitt store bemanningsutfordringer og ekstrautgifter til virksomhetene.

– Vi kan ikke øke bedriftenes kostnader ytterligere med reformer som forskuttering av full lønn under sykdom. Det vil skape en stor konkurranseulempe for virksomheter som er bundet av tariffavtaler, som igjen vil gjøre det mindre attraktivt for arbeidsgivere i privat sektor å inngå tariffavtaler, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke mener at en endring av sykepengeordningen bør gjøres gjennom en grundig utredning, og gjelde for alle arbeidstakere. En eventuell endring bør ikke være en del av tariffoppgjøret.

– Full lønn under sykdom medfører ekstra kostnader for arbeidsgiver, både knyttet til utbetaling av lønn over 6G og utgifter til administrasjon, og gir dermed et resultat som sprenger frontfagsrammen. Et oppgjør er vanskelig nok fra før, uten at vi skal pålegge det organiserte arbeidslivet nye byrder. Vi i Virke vil ikke være med på et oppgjør som effektivt setter kroken på døra for en del virksomheter, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.