Dette må du vite om egenmelding

sykdom Dette må du vite om sykefravær. Foto: Pixabay.

Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sin egen eller barns sykdom, og når må de til legen? Her er 10 ting du bør vite.

Egenmelding vil si at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet pga. sykdom eller skade, uten å legge frem sykmelding. Egenmelding kan leveres skriftlig eller muntlig.

Når den ansatte gjenopptar arbeidet etter sykefraværet kan arbeidsgiver kreve at den ansatte skriftlig bekrefter en muntlig egenmelding (egenerklæring).

Her er ti ting du bør kjenne til om retten til å bruke egenmelding ifølge Simployer.

1. Antall egenmeldingsdager – IA og folketrygdloven

Hvis bedriften følger IA-ordningens regler for egenmelding kan du bruke egenmelding 8 sammenhengende dager, totalt 24 dager i løpet av 12 måneder. Hvis ikke, er grensen tre dager i løpet av en 16-dagersperiode og fire egenmeldingsperioder i løpet av 12 måneder.

2. Egenmelding bare i arbeidsgiverperioden

Egenmelding kan kun benyttes når arbeidsgiver betaler for sykefraværet, altså de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Når NAV betaler godtas aldri egenmelding.

3. Retten til sykepenger i egenmeldingsperioden krever sykmelding om fraværet fortsetter utover egenmeldingsperioden

Hvis du ikke oppsøker lege og fremskaffer sykmelding umiddelbart etter utløpet av egenmeldingsperioden, faller retten til sykepenger bort for eventuelle egenmeldingsdager i forkant.

4. Antall egenmeldinger gjelder per 12- måneders periode

Egenmeldingsdagene for egen sykdom følger en løpende 12-måneders-periode, mens egenmeldingsdager for syke barn følger kalenderåret.

5. Miste retten til å benytte egenmelding

Arbeidsgiver kan inndra en arbeidstakers rett til å benytte egenmelding ved egen og barns sykdom dersom det er rimelig grunn til å anta at den ansatte misbruker ordningen.

6. Inndragning må varsles skriftlig

Om arbeidsgiver skal inndra retten til å bruke egenmelding, enten det dreier seg om misbruk eller forbruk av maksimalt antall tilfeller, må arbeidstaker varsles skriftlig og arbeidsgiver har rett til å uttale seg før arbeidsgiver beslutter om retten skal inndras. Å inndra retten til å bruke egenmelding uten å varsle, og uten å gi arbeidstaker anledning til å uttale seg, vil være i strid med loven.

7. Opptjeningstid

Du må ha jobbet minst to måneder hos din nåværende arbeidsgiver for å kunne benytte deg av egenmelding for egen sykdom. Ved barns sykdom kan du bruke egenmelding etter 4 uker. Hvis du har vært borte fra jobben i mer enn 14 dager må du tjene opp retten til å benytte egenmelding på nytt. Dette gjelder imidlertid ikke ferie eller avspasering. Avhengig av hva fraværet skyldes, må du jobbe i fire uker eller to måneder for å få rett til å bruke egenmelding igjen.

8. Syk før en arbeidsfri periode etterfulgt av ny sykdom

Hvis du er syk på begge sider av helga (eller en annen arbeidsfri periode), skal fridagene telle med når du beregner retten til å bruke egenmelding. Er du syk på fredag og mandag, må du altså levere sykmelding for fraværet på mandag selv om du har fri i helga.

9. Egenmelding etter sykmelding

Egenmelding kan ikke brukes rett etter en periode med sykmelding, selv om det er en ny sykdom. Man må minst gjenoppta arbeidet én dag, for igjen å kunne bruke egenmelding, og det må være innenfor rammen av arbeidsgiverperioden.

10. Kun hele fraværsdager

Du kan ikke bruke egenmelding for halve dager, hvis du for eksempel går hjem fra jobben midt på dagen.