HK Norge er bekymret for at ulikheten i pensjon vil øke

Handel og Kontor i Norge Christopher Beckham, forbundsleder HK Norge. Foto: Handel og Kontor i Norge.

Nylig la pensjonsutvalget frem sin utredning av folketrygden. HK er enige i utvalgets konklusjon om at den sosiale bærekraften må styrkes, men er bekymret for alle de som ikke kan stå lengre i arbeid for å kompensere for levealdersjusteringen.

Pensjonsutvalget har sett på både den økonomiske og sosiale bærekraften i pensjonssystemet. Det er viktig for å tette hullene i folketrygden.

– Det er en forutsetning at pensjonssystemet er økonomisk bærekraftig. Dette er avgjørende for at barn og unge skal få en pensjon når de en dag blir gamle. Vi må ivareta dette generasjonsperspektivet, sier forbundsleder Christopher Beckham.

Utvalget har også sagt at den sosiale bærekraften skal styrkes, noe HK Norge er enige i.

– Men vi er bekymret for alle som ikke kan stå lengre i arbeid for å kompensere for tapt pensjon, fortsetter Beckham.

Mange av HKs medlemmer jobber i typiske lavlønnsyrker med mye deltid der flertallet er kvinner. I tillegg må de ofte bære kostnaden for et system som tar fra de som ikke har helse til å jobbe til pensjonsalder.

– Den sosiale bærekraften er ikke bra nok og det truer hele systemet. Det må komme på plass en sliterordning, uføre må sikres opptjening av pensjon fram til pensjonsalder og skjermes fullt ut for levealdersjusteringen, legger Beckham til.

Hele pensjonssystemet må evalueres

Pensjonsutvalget har kun utredet folketrygden. HK mener at det er viktig å se helheten i pensjonssystemet. De obligatoriske tjenestepensjonsordningene og avtalefestet pensjon må også styrkes.

Tjenestepensjon

I dag er minstesatsen i lov om obligatorisk tjenestepensjon på 2 %, mens makssatsen er 7 %. Ofte er det ansatte i typiske lavlønnsyrker som har minstesatsen, mens høytlønte er på makssatsen.

–  Dette bidrar til å forsterke lønnsforskjellene inn i pensjonstilværelsen. Derfor er kravet at vi hever satsen til minst 4 %. Det vil bidra til å utjevne forskjellene, sier Beckham.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Det er flere hull i avtalefestet pensjon som må tettes for å sikre at flere får rett til AFP.
I dag kan du miste AFP dersom du blir sagt opp etter fylte 55 år eller om du blir syk på slutten av en lang yrkeskarriere.

– Disse hullene må tettes, og alle må sikres opptjening i alle år i en AFP-bedrift. Dette krever økt finansiering fra staten, men også at det forhandles frem en ny reformert AFP i løpet av denne stortingsperioden, avslutter Beckham.