Krav om tilbakebetaling fra NAV? Her er tipsene du må lese!

overrasket Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

NAV gir økonomiske ytelser til folk i forskjellige situasjoner. Hovedregelen er at du er dekket av folketrygdloven, hvis du er pliktig medlem av folketrygden. Hvilke ytelser du har rett til, avhenger av hvilket medlemskap du har, eller om du er dekket av en trygdeavtale. Merk at noen ytelser krever at du har vært medlem i folketrygden i en viss periode, ifølge NAV.

Her er ytelsene du kan ha krav på fra NAV:

Dagpenger hvis du er arbeidsledig eller permittert
Sykepenger
Familieytelser
Pensjon
Økonomisk stønad (sosialhjelp)
Opplysning, råd og veiledning
Kvalifiseringsprogrammet (KVP)
Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
Midlertidig botilbud (nødsituasjon)
Arbeidsrettede tiltak
Helsetjenester
Yrkesskader

Men i enkelte tilfeller kan du få et krav om tilbakebetaling av økonomiske ytelser fra NAV, men da må det foreligge uaktsomhet eller forsett. Dette betyr at tilbakebetaling bare kan kreves hvis den trygdede forsto eller burde forstått at utbetalingen skyldtes en feil, eller hvis det trygdede forårsaker utbetalingen ved å forsettlig eller uaktsomt gi feilaktige og/eller mangelfulle opplysninger til NAV, ifølge Osloadvokatene.no.

Feilutbetaling betyr kort og godt at du har fått utbetalt penger NAV mener du ikke har krav på. Og nå vil NAV ha disse pengene tilbake.

Tilbakebetalingskrav kan fremmes for alle ytelser etter folketrygdloven:

  • Foreldrepenger
  • Overgangsstønad
  • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
  • Dagpenger
  • Sykepenger
  • Uførepensjon

Lovgrunnlaget for tilbakebetalingskrav er folketrygdlovens paragraf 22-15.

Denne regelen er imidlertid ikke så bastant at den omfatter alle tilfeller av feilutbetaling. Med mindre du bevisst har svindlet NAV, er det en rekke vurderingstemaer NAV skal legge vekt på ved ileggelse av tilbakebetalingskrav. Disse kan du angripe i en klage.

Klageinstans og adressat for klagen er oppgitt i vedtaket du får om tilbakebetaling. Her er det satt en klagefrist på seks uker.

Du bør klage umiddelbart ettersom NAV vil begynne å kreve inn pengene uansett om du klager eller ikke. Selve behandlingen av klagen vil ta mellom 10 og 20 uker.

Dersom du er sent ute med å sende den, har du mulighet til å be om at klagen skal ha oppsettende virkning. Det vil si et fritak for at du har overskredet klagefristen. Merk at en slik anmodning anføres i klagen. Hvis ikke vil den bli avvist, opplyser Trygderett.no.

Her er grunnene du kan bruke i din klage:

Spørsmålet om god tro
Brudd på veiledningsplikten
Nav har forstått situasjonen feil
Tiden som har gått og beløpets størrelse

Tilbakebetalingskravet kan også havne for Trygderetten eller vanlige domstoler. For å få fram ditt syn på saken og fremme den på best mulig måte, kan du be om bistand fra advokat. I mange tilfeller kan du også ha krav på gratis advokatbistand, les mer om dette her.

Om en har krav på fri rettshjelp avhenger av hva saken handler om, og også hvor høy inntekt og formue man har. I noen sakstyper vil en ha krav på fri rettshjelp helt uavhengig av inntekt og formue.