I 2019 blir det 20.000 kroner mer i engangsstøtte til nybakte foreldre

Engangsstønaden til nybakte foreldre som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger øker med 20.000 fra nyttår. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Nybakte foreldre, som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger, vil fra 1. januar få 83.140 skattefrie kroner i engangsstønad. Det er 20.000 kroner mer enn i dag.

Annonse:


Engangsstønaden ved fødsel eller adopsjon er i dag på 63.140 kroner per barn.

Den nye satsen gjeldende fra neste år er på 83.140 kroner, og vil få virkning for fødsler og adopsjoner som skjer 1. januar 2019 eller senere, skriver Nav på sine nettsider.

Det betyr 20.000 kroner mer å rutte med for foreldre som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger.

Det vil si de som ikke har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før fødsel.

Studenter er et eksempel på en gruppe som kan falle inn under denne kategorien.

Ettersom engangsstønaden kan utbetales allerede fra 26. svangerskapsuke, opplyser Nav at mellomlegget mellom gammel og ny sats blir etterbetalt til de som har fått støtte i 2018, men hvor barnet først fødes i 2019.

Fra 1. mars 2019 blir dessuten satsen for ordinær barnetrygd økt fra 970 til 1054 kroner per barn per måned.

Les også: Du kan spare 2500 kroner på å bruke riktig betalingskort i utlandet

Skjer også endringer med foreldrepenger

Fra 1. januar gjøres det også noen endringer og presiseringer i regelverket for foreldrepenger.

Ved valg av foreldrepenger med lav sats, det vil si 80 prosent foreldrepenger, økes fedrekvoten og mødrekvoten fra 15 uker til 19 uker.

Samtidig reduseres fellesperioden fra 26 uker til 18 uker, slik at den totale stønadsperioden fortsatt blir 59 uker ved valg av lav sats.

Endringen gjelder for tilfeller der første stønadsdag er 1. januar 2019 eller senere.

For personer som går direkte over fra arbeidsavklaringspenger til foreldrepenger blir det lovfestet at utbetalte arbeidsavklaringspenger skal inngå i grunnlaget for beregning av foreldrepenger fra 1. januar 2019 .

Bestemmelsen om at foreldrepenger må tas ut sammenhengende i minst 30 stønadsdager før det er mulig å utsette uttaket, blir dessuten fjernet.

Dette innebærer at foreldrepengeperioden kan starte med en utsettelse.

Dette gjelder likevel ikke for kvinner som føder. I slik tilfeller må stønadsperioden starte senest tre uker før termin, og vedkommende må også ta ut minst seks uker etter fødsel før det er mulig å utsette videre uttak.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Nå lanseres en egen versjon av Vipps for de under 15 år

Nå har flere barn fått rett til gratis kjernetid i barnehagen

Fra nyttår endres sikringsordningen for bankinnskudd

Altinn-direktøren vil fjerne byråkratiet som etterlatte møter

SAS og Norwegian dumper billettprisene to dager i uken