Regjeringen vil forsterke tiltakene mot boligspekulasjon

Nå vil regjeringen gjøre det vanskeligere å være boligspekulant. Bildet viser Engelsborg borettslag på Rodeløkka i Oslo. Foto: Wikimedia commons

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring to forslag om endringer i eierseksjonsloven. Det ene går ut på å stramme inn reglene for korttidsutleie og det andre handler om ytterligere skjerpelse i den såkalte ervervsbegrensningen.

Regjeringen foreslår at korttidsutleie i eierseksjonssameier begrenses til 90 dager per år. Med korttidsutleie menes utleie på døgn- eller ukesbasis i inntil 30 dager sammenhengende, for eksempel gjennom Airbnb.

– Begrunnelsen for forslaget er hensynet til bomiljøet. I sameier bor folk tett, og det er viktig at vi legger til rette for trygge og gode bomiljøer. Formålet med innstrammingen er å forhindre den intensive korttidsutleievirksomheten som unntaksvis skjer, men som er til stor belastning for naboene i form av støy, mer slitasje på fellesarealer, bruk av parkeringsplasser osv., uttaler kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

– Vi følger opp Jeløya-plattformen med å forsterke tiltakene mot boligspekulasjon, noe som er viktig for folk flest, sier statsråden videre.

Hovedprinsippet om at korttidsutleie er tillatt gjelder som før, men det er altså omfanget av korttidsutleie som nå reguleres.

Med et tak på 90 dager vil det fortsatt være mulig å drive med normal korttidsutleievirksomhet. Det vil for eksempel være mulig å leie ut egen bolig i 45 av årets 52 helger.

Restriksjoner på korttidsutleie er innført i flere utenlandske byer med stor turisttrafikk, for eksempel Amsterdam og Barcelona.

I Danmark diskuteres det å innføre et tak på 90 dager for korttidsutleie av egen bolig, dersom kommunen ikke vedtar en høyere grense.

Les også: NVE: Mange strømkunder er villige til å flytte forbruk for å spare penger

Foreslår noen unntak, samt egne regler for korttidsutleie av borettslagsleiligheter

Etter forslaget skal regelen ikke gjelde dersom eieren kun leier ut deler av boligen, for eksempel ett rom, og heller ikke dersom han/hun låner den ut uten å ta betaling.

Dessuten foreslås det at sameiene skal få mulighet til å heve taket på 90 dager, til for eksempel 120 dager.

Totalt finnes det rundt 63.000 eiendommer som er seksjonert i cirka 500.000 seksjoner her til lands.

Muligheten for å leie ut bolig i borettslag er i utgangspunktet begrenset. Borettslagsloven har nemlig et helt annet utgangspunkt enn eierseksjonsloven når det gjelder retten til å leie ut. Loven bygger på det såkalte «brukereieprinsippet», som sier at eieren i utgangspunktet selv må bo i sin bolig, og adgangen til å leie ut i borettslag er derfor svært begrenset.

Dette er bakgrunnen for at høringen også inneholder et forslag om å gi eiere av borettslagsleiligheter rett til å drive med korttiddsutleie i 30 dager i løpet av året uten å måtte søke styret i forkant.

– Folk som bor i borettslag vil nå få en kjærkommen mulighet til leie ut boligen sin mens de for eksempel er på ferie. Mange mennesker opplever det som rigid når eieren ikke kan låne eller leie ut boligen sin for én uke eller to, uten å måtte søke styret om samtykke. Dette vil bety nye muligheter for de som bor i borettslag, uten at brukereieprinsippet svekkes, sier Mæland.

Totalt finnes det 8540 borettslag med til sammen 357.430 andeler (boliger).

Les også: Opptil halvparten av prisen på boligkjøperforsikringen går til eiendomsmegleren

Vil også skjerpe ervervsbegrensingen

Eierseksjonsloven setter forbud mot å kjøpe flere enn to boliger i ett og samme sameie.

Formålet med regelen var først og fremst å hindre at én seksjonseier får en dominerende rolle i et sameie på bekostning av de øvrige seksjonseierne når beslutninger skal tas.

Etter hvert er regelen også begrunnet i hensynet til bomiljøet. En høy utleieandel gir et dårligere bomiljø sammenlignet med om seksjonseierne selv bor i boligene.

Annonse:


– Det har vist seg at dagens regel er lett å omgå ved «indirekte kjøp», både ved at man bruker stråmenn, for eksempel en slektning, eller ved at det etableres selskaper som kjøper flere boliger i samme sameie. Forslaget har til hensikt å gjøre ervervsbegrensningen mer effektiv, sier Mæland.

Forslaget går ut på å lovregulere at også indirekte kjøp rammes av ervervsbegrensningen.

Les også: Berlin topper global liste over boligprisvekst i 2017

Huseiernes Landsforbund, Leieboerforeningen og NBBL applauderer

Sentrale aktører som Huseiernes Landsforbund, Leieboerforeningen og Norske Boligbyggelag (NBBL) mener alle at lovregulering er nødvendig for å hindre den mest intensive korttidsutleien. 

– Vi i Huseierne hilser regjeringens forslag velkommen. Begrensningen på 90 dagers kortidsutleie per kalenderår vil skremme vekk spekulantene og samtidig gi vanlige folk anledning til å bruke egen bolig til å spe på egen inntekt gjennom begrenset utleie i helger og ferier. Forslaget balanserer fint mellom ulike hensyn. Løsningen er bra for eierne av bygårdsleiligheter som primært eier for å bo i leiligheten selv, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund i en kommentar.

– Det er viktig å hegne om eiendomsretten og friheten til å disponere egen eiendom. Samtidig er det av og til nødvendig med reguleringer som balanserer hensynet mellom individ og felleskap, legger han til.

Når det gjelder korttidsutleie i borettslag i opptil 30 dager, mener NBBL at det allerede er adgang til det etter dagens lov. Likevel mener de at det kan være fornuftig med en klar lovhjemmel for det, slik at styrene og beboerne ikke er i tvil om hvor grensen går.

Forslagene er nå på offentlig høring frem til 6. august. Alle som ønsker det kan komme med innspill til forslagene.

– Jeg håper at flest mulig benytter seg av den muligheten, sier Mæland, som tar sikte på å legge frem en lovproposisjon før jul 2018.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Finanstilsynet innfører strengere krav til «off market-salg» av boliger

– Boligeiere går glipp av flere hundre millioner kroner i året

Boligprisene på Kanariøyene er lavere nå enn i 2004

Styr unna denne nye avtalen fra stømselskapene

Stor test av robotgressklippere: Dette er vinnerne