Rapport fra Nav viser at de økonomiske forskjellene i Norge øker

Historisk har de økonomiske forskjellene i Norge vært små i forhold til andre land, men nå øker de også her hjemme. Bildet viser folk som handler på Oslo City. Illustrasjonsfoto: Wikimedia commons

Forskjellene i Norge øker, og en økende andel av oss er å finne i lavinntektsgruppen, ifølge Navs fattigdomsrapport for 2017.

Norge er ett av landene med minst ulikheter i verden, ifølge rapporten, og viser til flere internasjonale sammenligninger.

Det store flertallet av oss har høy levestandard og gode levekår. Likevel har ulikhetene over tid økt også her på berget.

Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt. Foto: Ingar Næss

Rapporten, som bruker skattetall for inntektsåret 2015, peker blant annet på et svakere arbeidsmarked som årsak til dette.

Dessuten har andelen med lavinntekt økt de siste årene, fra 7,7 prosent i 2011 til 9,3 prosent i 2015, og disse har ikke fått ta del i inntektsveksten som har vært. 

I tillegg har formuesinntektene, som ofte tilfaller de med høyest inntekt i utgangspunktet, økt.

De 20 prosentene med høyest inntekt har nå en inntekt som er 3,8 ganger høyere enn de 20 prosentene med lavest inntekt.

– Årsaken til de økte forskjellene i Norge de siste årene er lavkonjunkturen vi har vært igjennom, samt økning i innvandrerbefolkningen, uttaler Navs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt til egne nettsider.

Les også: Nav spår at arbeidsledigheten skal falle i både 2018 og 2019

Størst økning i lavinntekt blant unge voksne

Tidligere var eldre spesielt utsatt for lavinntekt, men dette har endret seg.

I Norge har andelen med lavinntekt blant de over 67 år falt de siste årene, og i 2015 var andelen i denne aldersgruppen på nivå med gjennomsnittet i befolkningen.

Det har vært en økning i alle aldersgrupper under 67 år de siste fire årene, men den største økningen har vært blant unge voksne i alderen 18–34 år.

Annonse:

Lavinntekt i denne aldersgruppen knyttes ofte til manglende videregående utdanning.

Innvandrere, eneforsørgere og personer med korttidsytelser fra Nav er også godt representert blant de med lavinntekt. 

I 2016 mottok 1,6 prosent av befolkningen økonomisk sosialhjelp, og det tallet har holdt seg stabilt de siste tre årene.

Nesten halvparten av de som mottok sosialhjelp hadde innvandrerbakgrunn. Andelen innvandrere blant sosialhjelpsmottakerne har økt, dels som følge av økt innvandring.

Les også: Dette er våre drømmearbeidsgivere

Viktig å få folk ut i arbeid

Mange av de nyankomne innvandrerne har større utfordringer på arbeidsmarkedet enn den øvrige befolkningen, både på grunn av mangelfull utdanning og svake norskkunnskaper.

Ett av de viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom i årene framover vil derfor være at Nav og kommunene etablerer et tett samarbeid for å bidra til at nyankomne innvandrere kommer raskest mulig ut i arbeid, ifølge rapporten.

Et slikt samarbeid må sikre at innvandrere både får nødvendig utdanning og et godt arbeidsrettet tilbud.

– Det viktigste vi kan gjøre for å hindre lavinntekt er å hjelpe folk ut i jobb. Arbeidsrettede tjenester og tiltak for grupper som er mest utsatt for lavinntekt er det mest effektive vi har for å redusere omfanget av lavinntekt og fattigdom. Tiltakene må tilpasses deltakernes individuelle behov, og det er viktig å styrke kvaliteten på tiltaksplassene, sier Åsholt.

Dessuten er det ofte slik at fattigdom går i arv, så tiltak må også rettes mot de aller yngste. 

– Forskning viser at fattigdom går i arv. Det er viktig å stoppe denne overføringen av sosiale problemer mellom generasjoner. Vi må fange opp familier som trenger hjelp tidlig. De må følges opp på sentrale områder som arbeid, økonomi, bolig og helse, mens barna tilbys barnehageplass, skole, fritidsaktiviteter og sommerjobb, sier Åsholt.

Hold deg oppdatert på privatøkonomiske nyheter – Følg Pengenytt på Facebook

Les også disse sakene på Pengenytt.no:

Mer enn 4 av 10 stillinger blir ikke utlyst offentlig

Nye regler for dagpenger fra 1. juli

Arbeids- og sosialministeren gir ikke etter for pensjonistenes krav om å se «slippen» sin

Fersk Nav-statistikk: Slik gikk det med de som mistet dagpengene

Her er tipsene dersom du frykter at arveavgiften blir gjeninnført