Norges Bank støtter folkefinansiering av næringsvirksomhet

data kredittkort Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Verdipapirlovutvalget har fått høringssvaret fra Norges Bank om «Ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet» som nylig ble sendt ut på høring. Under følger uttdrag fra høringssvaret som nå er sendt fra Norges Bank til Finansdepartementet.

«Folkefinansiering kan være en alternativ finansieringskilde for aktører som ikke er store nok til å oppnå formålstjenlig finansiering gjennom andre tilbydere, som for eksempel banker. Det kan også gi personer og mindre foretak en alternativ mulighet for direkte investering og sparing.»

«Det finnes ikke et eget regelverk for folkefinansiering i Norge i dag. Norges Bank støtter at forordning 2020/1503 gjennomføres ved inkorporasjon i en ny lov om folkefinansiering av næringsvirksomhet (folkefinansieringsloven). Et samlet eget regelverk vil være klargjørende og kunne bidra til et velfungerende marked for folkefinansiering i Norge.»

«Regler om tilsyn og sanksjoner skal etter forordningen utarbeides nasjonalt. Norges Bank støtter at Finanstilsynet utpekes som tilsynsmyndighet over folkefinansieringsforetak. Norges Bank støtter at reglene om tilsyn og sanksjoner bør innrettes på samme måte for hele finansområdet.»

«Folkefinansieringsforetakene skal, i henhold til regelverket, årlig sende inn en liste over prosjekter som er finansiert gjennom foretakets plattform med spesifikasjoner som navn på prosjekteier, volum, instrumenter mv. til Finanstilsynet. ESMA vil utarbeide en årlig anonymisert offentlig statistikk basert på dette. Som et ledd i Norges Banks arbeid med å fremme økonomisk stabilitet, overvåker vi blant annet veksten i kreditt fra ulike kilder. Norges Bank mener at det vil være formålstjenlig med offentlig statistikk som viser utviklingen i lånebasert folkefinansiering gjennom året, på lik linje med annen kredittgiving i det norske finansielle systemet.»