Kollektiv søksmålsrett tilbake i arbeidslivet

juss Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven, nå får fagforeninger med innstillingsrett etter arbeidstvistloven tilbake kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie. En viktig seier for arbeidstakersiden, sier Elisabeth Bjelland, advokat i SAFE.

Det er vedtatt å gjeninnføre regler om at fagforeninger som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12, kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie.

– Dette styrker muligheten for å forfølge bruken av ulovlig innleie, noe som i seg selv kan ha en preventiv effekt ift useriøse aktører i markedet. Ved denne endringen slipper nå innleide å ta belastningen ved å selv måtte ta ut søksmål, noe vi uten tvil oppfatter som en viktig seier, sier Bjelland.

Endringen er en viktig del av regjeringens arbeid med å styrke arbeidstakeres rett til faste ansettelser og legge til rette for et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv.

– Muligheten for å stevne en bedrift via et forbund, og ikke i enkeltpersoners navn, er en viktig endring. SAFE var med en samlet fagbevegelse mot endringene av arbeidsmiljøloven i 2015. At den nye regjeringen gjeninnfører denne rettigheten, er et løfte som ble gitt den gang, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Slike regler ble innført i arbeidsmiljøloven i 2013, men opphevet i 2015. Et formål med regler om søksmålsrett for fagforeninger på innleieområdet, er å bidra til styrket etterlevelse av reglene om innleie.

– SAFE hadde stevnet en bedrift i forbindelse med innleie, men saken ble avvist, da muligheten for kollektivt søksmål ble fjernet, før saken kom opp for retten. Medlemmene fikk dermed ikke testet lovligheten rundt innleie, og bedriften fortsatte som før, sier Rysst.

Forbundslederen mener innleid personell står mye svakere i arbeidsforholdet enn fast ansatte. Enkeltpersoner ønsker ikke å belaste sitt navn med rettslige prosesser, for da kan muligheten for fast ansettelse forsvinne.

– Derfor er det viktig at forbund nå kan løfte saker som oppleves som ulovlige inn i rettssystemet, uten at enkeltpersoner blir satt i fokus. SAFE mener dette er et viktig bidrag for å styrke retten til faste ansettelser.

Det gjenstår enkelte formaliteter omkring ikrafttredelse av denne endringen.