Skade på bil som følge av hull i veien? Dette svarer Statens vegvesen om erstatning

Veimyndighetene gir ingen garantier for at samtlige veier er uten feil til enhver tid. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons/ Editor5807

Hvem skal betale for skader på bilen som følge av dårlig vei? Er det veieier, selskapet som er engasjert for å drive vedlikehold på veien eller du selv? Her kan du lese hva Statens vegvesen mener. 

Du leste kanskje saken om Raymond Skaar Andersen som kjørte i et stort hull i veien, og som nå krever erstatning for skadene det påførte bilen hans?

Pengenytt har spurt Magne Unhjem i Statens vegvesen om hva som skal til for at bilister får dekket utlegg for skader på bil som følge av hull i veibanen.

Magne Uthjem. Foto: Statens vegvesen

Han svarer da følgende i en epost:

– Statens vegvesen forvalter både riks- og fylkesvegene på vegne av vegeier. Riksvegene eies av staten og fylkesvegene eies av de respektive fylkeskommuner. Drift og vedlikehold av vegene utføres av entreprenør etter kontrakt med veieier. Veieier utfører ikke denne oppgaven selv.

– For at bilister skal få dekket sine utlegg må det foreligge et erstatningsansvar for veieier eller veieiers entreprenør. Erstatning forutsetter at det kan påvises et erstatningsansvar etter gjeldende erstatningsregler. Det er altså ikke slik at veieier eller veieiers entreprenører har et generelt erstatningsansvar for skader som oppstår i forbindelse med ferdsel på veien. Utgangspunktet er at veien stilles til disposisjon for trafikantene i den tilstand den til enhver tid er, og at trafikantene ferdes på eget ansvar.

– For at erstatningsansvar skal inntre, må tre hovedvilkår være oppfylt: Det må foreligge et økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag og en adekvat årsakssammenheng. Ved hull-i-vei-saker vil et av de sentrale spørsmålene være om det kan påvises et ansvarsgrunnlag for veieier. Veieier har inngått kontrakt med en selvstendig entreprenør som har ansvaret for å vedlikeholde og føre ettersyn med veien.   

– Etter tradisjonell erstatningsrett har ikke en oppdragsgiver erstatningsansvar for skader som oppdragstaker påfører tredjeperson under utførelsen eller utenom utførelse av sitt kontraktsansvar. Oppdragsgiveren identifiseres ikke med oppdragstakeren på samme måte som en arbeidsgiver identifiseres med sine arbeidstakere etter skadeerstatningsloven § 2-1.

– Basert på dette vil veieier i egenskap av å være oppdragsgiver kun ha et begrenset erstatningsansvar for så vidt gjelder den skade som er oppstått som følge av veiens tilstand. Veieiers ansvar vil etter vår vurdering kun være aktuelt i de tilfeller hvor det kan konstateres et uaktsomt valg av entreprenør, eller at veieiers oppfølgning av entreprenøren har vært mangelfull (slik som mangelfull instruksjon, tilsyn eller kontroll med entreprenørens arbeid).

Annonse:


– I slike saker vil det derfor være mer nærliggende å vurdere hvorvidt driftsentreprenør har et erstatningsansvar. Driftsentreprenøren må imidlertid selv vurdere sitt ansvar. Normalt sendes derfor slike saker rutinemessig videre til den aktuelle driftsentreprenør.

– De samme vilkår for erstatning gjelder også for den selvstendige driftsentreprenør. De må ha utvist uaktsomhet med hensyn til de oppgaver de er satt til å ivareta for å kunne være ansvarlig. Sentrale spørsmål er da hvorvidt de kunne avverget skaden innenfor de krav kontrakten stiller. De kjører regelmessige observasjonsrunder og inspiserer veiene for å sjekke uregelmessigheter.

– Utfordringen med denne type situasjoner er at hull oppstår plutselig og utvikler seg raskt. Tilsvarende kan det som følge av trafikken, vær og andre forhold, stadig oppstå skader på veien eller det kan bli liggende uønskede gjenstander/stein mv i veien, som utgjør en potensiell risiko for skade på trafikantene. Med mindre driftsentreprenøren faktisk kjente til hullet og unnlot å reparere dette, eller varsle om dette innen rimelig tid, vil det ikke foreligge noe erstatningsansvar.

– Verken veieier eller den private driftsentreprenør har etter norsk erstatningsrett ikke noe objektivt ansvar for skader som oppstår som følge av bruken av veien. Veiene stilles til trafikantenes disposisjon slik de til enhver tid fremstår, og ferdsel skjer på eget ansvar. Trafikantene forventes å tilpasse sin ferdsel etter de rådene forholdene langs veien. Det å ferdes i trafikken innebærer i seg selv slik en betydelig og kjent risiko som trafikantene må ta høyde for når de ferdes i trafikken.

– Hvor stor andel av dem som henvendelser seg til dere får kravet sitt dekket?

– Vi har ingen statistikk på hvor mange som får sine krav dekket. Men basert på at veieier bare har et begrenset erstatningsansvar i slike saker, vil de fleste erstatningskrav bli avvist. Ved de fleste hull-i-vei-saker vil vi etter å ha vurdert veieier sitt ansvar, sende saken videre til driftsentreprenør med en oppfordring om at de vurderer sitt ansvar. Hvor ofte driftsentreprenør erkjenner slikt ansvar har vi heller ikke noen statistikk over, men de skal etter kontrakt med oss vurdere kravene etter samme erstatningsrettslige prinsipper som nevnt ovenfor.

– Hva kan skadelidte gjøre dersom de får avslag fra dere?

– Når vi mottar et erstatningskrav, vil Statens vegvesen behandle dette og ta en beslutning ut fra den fremlagte dokumentasjonen. Beslutningen er endelig i den forstand at et avslag på erstatning ikke er noe forvaltningsvedtak som kan påklages videre til overordnet organ. Skadelidte må eventuelt forfølge kravet sitt videre i likhet med andre privatrettslige krav/saker.

Les også: Vil forby bensin- og dieselbiler i Tyskland allerede fra 2030

Les også: Nyttige tips om lokale trafikkregler før bilferien i Europa

Les også: Dyrt å lade Tesla på hytta (annonsørinnhold)