Regjeringen må sikre norske sjøfolk!

skip båt flagg Illustrasjosnsbilde. Foto: Pixabay.

På toppen av rekordhøye drivstoffpriser og ekstraordinære råvarepriser er rammevilkårene til skipsfarten under press. – Usikre rammebetingelser kan gi svært negative utslag for norske sjøfolk og verdiskaping langs kysten, sier Tor Arne Borge som er administrerende direktør i Kystrederiene.

Neste uke lanseres revidert nasjonalbudsjett (RNB), og Borge påpeker at dette gir politikerne mulighet til å sikre norske maritime arbeidsplasser ved å prioritere gode og langsiktige rammevilkår. Borge viser til at Regjeringen gjennom Hurdalsplattformen slår fast at de vil styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk (nettolønnsordningen). Dette er en ordning som skal sikre norsk maritim kompetanse og sikre at norske rederier skal kunne ha konkurranseevne mot utenlandske skip i det internasjonale markedet som skipsfarten er. Også andre maritime nasjoner i EU har tilsvarende ordninger for sine sjøfolk.

– Regjeringen gikk etter valget i fjor dessverre rett i Høyres snubletråd og svekket ordningen for norske sjøfolk. Dette har nå regjeringen mulighet til å rette opp i for å sikre sjøfolkenes arbeidsplasser og rederienes konkurranseevne, sier han.

Tusenvis av sjøfolk 

Blant Kystrederienes medlemmer er det i dag sysselsatt 6000 sjøfolk, hvor majoriteten seiler under de norske flaggene. Han påpeker at et sterkt hjemmemarked, norsk kompetanse og et styrket NOR-flagg er helt nødvendig dersom Norge skal opprettholde sin posisjon som maritim stormakt og skipsfarten gjennomføre en grønn omstilling. 

– Allerede er rundt to av tre skip som segler langs norskekysten på utenlandsk flagg. En solid og langsiktig nettolønnsordning er avgjørende for at de resterende skipene forblir med norskflagg, og med norske sjøfolk om bord.

Borge legger til at nærskipsfarten med norske sjøfolk er viktig for forsyningslinjene våre og beredskapen langs kysten, i tillegg til at rederiene er viktige lokale sysselsettere og verdiskapere med sterkt forankring i distriktsnorge. Dersom Regjeringen ved RNB ikke tar grep innen nettolønnsordningen frykter Borge for de norske sjøfolka.

– Spesielt dersom ordningen ikke styrkes for NOR-generell, hvor hovedtyngden av norske sjøfolk med norske lønns or arbeidsvilkår er, vil vi få færre sysselsatte i kystkommunene våre og svekke hele den maritime næringen. Hvis vilkårene for norske sjøfolk blir enda dårligere, vil det også ha store konsekvenser for rekruttering til maritime yrker. Da er vi inne i en veldig negativ spiral, sier han.

Borge opplever at nettolønnsordningen i fjor ble svekket for å spare penger, men påpeker at effekten av å tape arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten må være betydelig høyere enn kostnadskuttet ved svekkelsen.

– Alt vi ber om er at regjeringen handler ut ifra Hurdalsplattformen og faktisk styrker ordningen ved å reversere svekkelsen fra i fjor, påpeker Borge.

Det er også forventninger om at regjeringen kommer med en oppklaring rundt Rederiskatteordningen og Sjømannsfradraget ved presentasjon av RNB.

– På dette området er budskapet meget enkelt. De norske ordningene må omfatte norske sjøfolk og rederier. Det regner vi med at Regjeringen også forstår, avslutter han.