Grønt lys for ny nettleiemodell fra 1. juli

strømforbruk Strømforbruk, illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

Olje- og energidepartementet støtter anbefalingen fra 29 nettselskaper og organisasjoner om endringer i nettleiemodellen. Dermed får vi en mer bærekraftig og rettferdig nettleie fra 1. juli, som også Agder Energi Nett innfører.

Etter betydelig debatt om innføring av ny nettleie i fjor høst, samlet en rekke organisasjoner og nettselskaper seg om en felles anbefaling om hvordan nettleien bør utformes. Bak enigheten lå et felles ønske om økt nettutnyttelse av hensyn til miljø og for å gi så lave nettkostnader som mulig for norske strømkunder. Anbefalingen ble oversendt til Olje- og energidepartementet i mars, og i starten av mai gav departementet grønt lys for ny nettleiemodell fra 1. juli.

Mer rettferdig
– Nå får vi en nettleie som vil motivere til bedre utnyttelse av strømnettet. Det betyr at vi kan holde kostnadene lavest mulig for kundene over tid. I tillegg får vi en mer rettferdig nettleie, hvor de som bruker lite strøm samtidig betaler mindre enn de som belaster strømnettet mest. Målet er at en ny prismodell skal gjøre det mer lønnsomt for kundene å fordele strømforbruket ut over flere av døgnets timer, sier Ole-Herman Cappelen, seksjonsleder nettkunde i Agder Energi Nett.

Behov for mer kapasitet
− Strømnettet dimensjoneres for å kunne levere strøm i de timene av året med høyest forbruk. De siste årene har bruken av strøm samtidig økt. Denne utviklingen vil medfører behov for mer kapasitet i strømnettet. Vi kan enten bruke milliarder av kroner på å forsterke nettet, eller vi kan være smarte og flytte litt på noe av forbruket, forklarer Ole-Herman Cappelen.

Innføring fra 1. juli
Innføringen av ny prismodell fra 1. juli innebærer at kunder med et årlig forbruk under 100.000 kWh får differensiert fastleddet i nettleien. Agder Energi Nett har som de andre store nettselskapene i Norge valgt en modell der fastleddet differensieres etter kundenes utnyttelse av strømnettet.

Fastleddet blir nå et kapasitetsledd som prises med utgangspunkt i gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene kunden bruker i måneden. Disse toppene vil variere gjennom året, og dermed gi kundene lavere kapasitetsledd når forbruket er mindre.

Små endringer for folk flest
− Den nye modellen vil gjøre det mer lønnsomt å jevne ut strømforbruket, uten at dette skal gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. I tillegg vil den fordele kostnadene mer rettferdig. Kapasitetsleddet i den nye nettleien vil bli basert på gjennomsnittlig maksforbruk i tre døgn i avregningsmåneden, og her vil det være ulike trinn som bestemmer størrelsen på fastleddet. Analyser viser at vel 97 prosent av kundene vil havne i de fire nederste trinnene i modellen, som går fra 0 – 15 kW. De fleste kundene vil derfor ikke oppleve de store endringene ved innføring av ny nettleiemodell, sier Ole-Herman Cappelen.

Høye strømpriser påvirker nettleien
Strømprisene i Norge har vært rekordhøye i 2022, og det påvirker også nettleien. En del av nettleiekostnadene er knyttet til tapskostnader i strømnettet, og med høye strømpriser stiger også nettselskapenes tapskostnader som dekkes inn gjennom nettleien. For Agder Energi Nett vil derfor nettleien generelt øke i snitt med ca. 12 øre/kWh.

For en gjennomsnittlig husholdningskunde med et årsforbruk på 20.000 kWh, utgjør økningen i snitt ca. 200 kroner pr måned fra 1. juli. Eksakt økning for den enkelte kunde vil være avhengig av forbruk og forbruksmønster.