Følger opp sosial dumping i transportsektoren

transport Illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

– Det haster å få bedre arbeidsvilkår i transportsektoren. Derfor har vi nå gitt Statens vegvesen en rekke oppdrag om oppfølging av handlingsplanen mot sosial dumping i denne sektoren. Vi har blant annet bedt dem begynne arbeidet med å innføre nye regler for varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn, og se på regelverket knyttet til sjåførenes arbeidstid. De får også en rekke oppdrag knyttet til kontroll og håndheving, samt legge til rette for kompetansekrav for drosjeløyvehavere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren ble lagt frem i slutten av oktober. Planen inneholder 39 tiltak, som sammen skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, like konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobber i transportsektoren har trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier.

Nye regler

– Jeg mener at denne planen, sammen med det arbeidet som gjøres i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, vil bidra til å nå disse målene. Men jobben vår er ikke avsluttet selv om planen er lagt frem. Vi er allerede i gang med å jobbe med en rekke av planens tiltak, og enkelte er vi også i mål med. Statens vegvesen har en viktig rolle i gjennomføringen av planen, og nå gir vi dem i oppdrag å følge opp enda flere av tiltakene, sier Nygård.

Statens vegvesen skal blant annet starte regelverksarbeidet for å innføre nye regler for varebiler mellom 2,5 og 3,5 tonn. De skal videre revidere forskrift om arbeidstid for sjåfører, og i den forbindelse vurdere transportbestillers ansvar for sjåførenes arbeidstid.

Videre får de en rekke oppdrag knyttet til kontroll og håndheving. De skal blant annet jobbe med nye regler for å innføre en hjemmel til å håndheve Arbeidstilsynets vedtak om stans og jobbe for økt digitalisering av kontrollvirksomheten.

Statens vegvesen blir også bedt om å forberede seg på og legge til rette for at kravet om fagkompetanse for drosjeløyvehavere skal kunne tre i kraft, forutsatt at Stortinget vedtar disse lovendringer om dette.