Fagforbundet krever bedre pensjonsvilkår for sliterne og kvinner

FagforbundetMette Nord, leder i Fagforbundet.

Forslaget til endringer i pensjonssystemet sikrer og styrker rettighetene for de uføre og de med minsteytelser langt bedre enn i dag. Fagforbundet krever at det blir enda bedre vilkår for sliterne og kvinnene i arbeidslivet.

– Kvinner tar mange tunge løft i et langt arbeidsliv. Det er de som i stor grad passer på våre barn, eldre og syke. Det sliter på kroppen fysisk, men det er også de som står i de mest emosjonelt krevende jobbene, og kombinasjonen gjør at det er vanskelig å stå løpet ut, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge med over 400 000 medlemmer. Mange av dem er kvinner i offentlig sektor som utfører fysisk og psykisk belastende arbeid, slik som helsearbeidere, renholdere og barnehageansatte.

Pensjonsforslaget forutsetter løsning for sliterne

Regjeringa går inn for mange av pensjonsutvalgets anbefalinger i ny stortingsmelding, slik som gradvis økt pensjonsalder, økte minstesatser og skjerming av uføre.

– Alt avhenger om vi får på plass en ordning som sikrer sliterne, og at utvalget som settes ned for å finne nye løsninger gjør jobben sin. Det vil kreve mye av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i tillegg til politikerne. Vi skal gjøre vårt for å bidra, sier Nord.

LO og Fagforbundet har vært spesielt opptatt av at de med krevende jobber ikke kan forventes å jobbe lengre når aldersgrensene økes. Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna vil sette ned et nytt utvalg sammensatt av partene i arbeidslivet som skal se på ordninger som ivaretar disse arbeidstakerne, ofte kalt sliterne.

For Fagforbundet er holdningen og framtida til særaldersgrensene også en svært viktig del av denne debatten.

De eldste kvinnene kan rammes

Forslaget innebærer også en ny måte å regulere minsteytelsene på som innebærer at de over tid vil bli for lave. Startnivået for minsteytelsen skal lønnsvekstreguleres, men selve reguleringen av pensjonen skjer på samme måte som øvrig pensjon.

– Det er særlig kvinner som mottar minsteytelse og de lever samtidig lengre, det betyr at de kan komme dårlig ut av denne endringen. Fagforbundet er opptatt av å sikre at kvinner som har minsteytelser eller blir uføre også i framtida skal kunne leve av pensjonen, sier Nord.

Langt bedre enn i dag

Stortingsmeldinga følger i stor grad opp forslagene fra Pensjonsutvalget, men går på noen punkt litt lenger enn det utvalget gjorde.

– Fagforbundet er glad for at regjeringa sikrer og forbedrer rettighetene for de uføre og de med minsteytelser langt bedre enn i dag, men vi skulle gjerne sett at de gjorde enda mer, sier Nord.

I forslaget skjermer regjeringa uføres alderspensjon i en viss grad, men Fagforbundet har bedt om at de skjermes helt for levealdersjusteringen og får opptjening til 67 år.