«En slik begrenset regnskapsplikt innebærer at den regnskapspliktige unntas fra plikten til å utarbeide årsregnskap etter regnskapsmessige innregnings- og måleregler, men istedet kan sette opp et nærmere angitt sammendrag av informasjon fra næringsoppgaven bygget på skattemessig tidfesting av inntekter og utgifter og skattemessig måling av eiendeler og forpliktelser, når dette kan anses som god regnskapsskikk.»

Proposisjonen inneholder også et forslag om at krav til åpningsbalanse ved stiftelser, fusjon, fisjon eller omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap ikke videreføres i selskapslovgivningen.

Les også: Norges beste arbeidsplasser er kåret. Dette er hemmelighetene deres

Vil spare norsk næringsliv for én milliard kroner

– Forslagene innebærer forenklinger og reduserte kostnader for næringslivet. Dette er i tråd med regjeringens mål, sier finansminister Siv Jensen (FrP), i en melding.

Små foretak bruker i gjennomsnitt 80 timer på å utarbeide og sende inn årsregnskap, viser kalkyler utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet.

Departementet anslår videre at en begrenset regnskapsplikt kan redusere tidsbruken til småbedriftene med minst 20 prosent av denne tiden, det vil si 16 timer, og at forenklingsforslagene samlet kan gi brutto innsparinger for norsk næringsliv på opp mot én milliard kroner.

Små foretak er definert i regnskapsloven § 1-6. Første ledd lyder:

«Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 og som på balansedagen ikke overskrider grensene for to av følgende tre vilkår:

  • salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • balansesum: 35 millioner kroner
  • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk»