Leserinnlegg: Legg Skatteutvalget i skuffen!

Eiendom Norge Henning Lauridsen og Erik Lundesgaard i Eiendom Norge. Fotomontasje: Eiendom Norge.

Skatteutvalgets forslag til boligskatt vil føre til statlig ekspropriasjon av den norske boligmassen, høyere leiepriser, redusert boligbygging og kapitalflukt ut av landet.

Av: Henning Lauridsen og Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Eiendom Norge mener egen eiet bolig er det fjerde benet i det norske velferdssamfunnet ved siden av arbeid, helse og utdanning.

En moderat boligbeskatning har bidratt til å gjøre Norge til et land av boligeiere, fremskaffe et bredt boligtilbud, høy standard i boligmassen og jevn formuesfordeling i samfunnet. Bolig bør først vurderes som et velferdsgode. Deretter som en investering. En moderat skatt på primærbolig må videreføres.

Eiendom Norge mener Skatteutvalget undervurderer statens fordeler ved privat boligeierskap.

Sammenlignet med mange andre land har Norge lave utgifter til boligsosiale tiltak. Privat boligeierskap og ansvar for vedlikehold av eget hjem gir stat og kommuner lave utgifter både til å investere i og å vedlikeholde boliger sammenliknet med land med stor en offentlig boligsektor.

Eiendom Norge mener Skatteutvalget undervurderer den moderate boligbeskatningens evne til å fremskaffe et bredt boligtilbud og moderate priser.

Modellberegninger viser at høyere boligskatt gir lavere boligpriser, men spørsmålet er til hvilken pris. Byggekostnadene utgjør et gulv for hvor lave boligprisene kan være. Gjør økt boligskatt at boligprisene faller under byggekostnadene blir det ikke bygget mange boliger. Dessuten har skattefritaket for utleie av egen bolig bidratt til et stort tilbud av utleieboliger og derav også moderat utvikling i leieprisene. Vi vil advare mot skatteendringer som vil kunne redusere tilbudet av utleieboliger, da dette vil gi stor leieprisvekst.

Eiendom Norge mener Skatteutvalgets påstand om økt effektivt og bedre fordeling med økt boligskatt er for svakt begrunnet.

Utvalget trenger en bedre begrunnelse for sitt forslag om massiv økning i boligskatten. De referer kun forskningsarbeider som bekrefter deres syn. Fordi Norge er en liten og åpen økonomi er det ikke gitt at økt boligbeskatning vil gi de gevinstene som utvalget peker på, nemlig mer kapital og økt verdiskapning. En effekt av høyere boligbeskatning vil være mer sparing som trolig vil gjøre at mer norsk kapital plasseres i utlandet, jfr. normale investeringsstrategier og råd om diversifisering. Forslaget vil i så måte svekke norsk økonomi.

Eiendom Norge mener boligbeskatningen har forbedringspunkter for økt fordeling, finansiell stabilitet og transparens.

Boligbeskatningen må forbedres for å fremme finansiell stabilitet og bedre fordeling av skattebyrden på bolig mellom generasjonene, samt økt transparens rundt eierskap. Vårt forslag er derfor et provenynøytralt skatteskift hvor dokumentavgift og kommunal eiendomsskatt avskaffes i bytte mot økt verdsettelse av primærbolig med presise likningsverdier i formueskatten. En bieffekt er at tinglysningsplikt kan innføres uten avgiftsvirkninger samtidig som det blir færre hemmelige eiendomstransaksjoner. Hvitvaskingsrisikoen i eiendomsmarkedet vil med dette reduseres.