Leserinnlegg: Fremskrittspartiet kutter bilavgiftene

bil Illustrasjonsbilde. Foto: Pixabay.

I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2023 reduserer vi bilrelaterte avgifter med omtrent 11. mrd.kr.

Av: Stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Frank Sve og Marius Nilsen, FrPs bilgruppe.

Siden AP/SP regjeringen kom til makten er avgiftene på både kjøp og bruk av bil økt. Drivstoffavgiftene er økt på toppen av allerede rekordhøye pumpepriser, der gjennomsnittsprisen for diesel i oktober er omtrent 24.kr. Engangsavgiften ved kjøp av bil er økt, i særlig grad for ladbare biler. Det er eksempler på store familiebiler som har fått samlede avgiftsøkninger på 120 000 kr fra regjeringen.

I alternativt statsbudsjett tar Fremskrittspartiet et oppgjør med denne utviklingen. Bilen har stor betydning i dagliglivet i både by og bygd og mer enn 80% persontransporten foregår med bil. Fremskrittspartiet kutter avgiftsnivået og vil gjøre det rimeligere både å kjøpe og bruke bil. Vi foreslår å fjerne alle drivstoffavgiftene først halvår grunnet høye energiprisene. Dette vil redusere pumpeprisen på diesel- og bensin med henholdsvis 8 og 7 kr. Avgiftskuttet vil komme både husholdninger og næringsliv til gode.

Fremskrittspartiet mener at engangsavgiften ved kjøp av bil over tid skal fjernes. Derfor fremmer vi forslag om at regjeringen skal legge frem en nedtrappingsplan for denne avgiften slik at den avvikles senest i statsbudsjettet for 2025. AP/SP regjeringen foreslår derimot økte kjøpsavgifter på bil med forslaget om ny vektavgift for alle personbiler. Dette vil innebære at konvensjonelle biler skal betale vektavgift 2 ganger. Vi mener dette er uholdbart og går imot denne nye avgiften. Dette vil innebære at elbiler fortsatt ikke skal betale engangsavgift og at konvensjonelle biler ikke blir skattlagt 2 ganger. Vi prioriterer videre avgiftskutt for ladbare biler gjennom bedre fradragsordning som vil fjerne den betydelige avgiftsøkningen AP og SP har påført slike modeller.

Fremskrittspartiet foreslår mange avgiftsreduksjoner i vårt alternative statsbudsjett. Dette vil bidra til å dempe prisveksten samtidig som det reduserer presset på både husholdningers- og bedrifters økonomi. AP-SP regjeringen har økt bilavgiftene betydelig på ett år. Vi vil snu denne utviklingen, bilistene skal ikke være statens melkeku!