Enighet i lønnsoppgjør for asfaltarbeid og veivedlikehold

Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet. Foto: Norsk Arbeidsmandsforbund.

Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet har i ettermiddag kommet til enighet med sin motpart Byggenæringens Landsforening (BNL) i oppgjøret for asfaltarbeid og veivedlikehold.

-Vi er fornøyde med oppgjøret. Vi har hatt god dialog rundt vanskelige temaer som arbeidstid og innkvartering for driftspersonell. Vi har også klart å bli enige om bestemmelser rundt forskyvning og endring av arbeidstid, noe som har vært et tema i mange år. Det har også vært litt tautrekking rundt økonomien, men vi synes helheten i oppgjøret er god, sier nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund Brede Edvardsen.

Det er også enighet om å videreføre utvalgsarbeidet som skal fortsette arbeidet med å se på arbeidstidsbestemmelsene i overenskomsten. Partene er også enige om rundt forpliktende samarbeid om etter- og videreutdanning, helse, miljø og sikkerhet og likestilling. Likeledes er man enige om tilpasset arbeidstøy til begge kjønn, og at arbeidsgiver skal dekke utgifter til vernebriller med styrke i tråd med frontfaget.

Økonomi:

Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- kroner.

Alle minstelønnssatser heves med kr. 10,23-

Fagarbeidertillegget økes til kr. 17,-

Bastillegget økes til henholdsvis 15,- og 18,- kroner.

Smusstillegget økes til 21,50-

Tillegg for arbeid i tunnel og lukkede rom økes til 21,50-

Det har vært noen krevende punkter, men et enstemmig forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja i uravstemningen.

Forhandlingsresultatet sendes nå på uravstemning, med svarfrist 22.juni 2022.