Barneforsikring – Hva får du egentlig utbetalt når barnet blir alvorlig syk?

Det er mye å sette seg inn i hvis man skal kjøpe barneforsikring, ifølge artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Å få et alvorlig sykt barn kan ha stor betydning for økonomien. Men hva kan man egentlig få dekket gjennom barneforsikringen?

Skrevet av: Advokat Arild Almklov (Dette innlegget ble først publisert på nettsidene til Helsejus.no og gjengis her etter avtale).

Foreldrene taper inntekt når de må være hjemme å pleie et sykt barn. I tillegg kan det være dyre behandlingsutgifter og behov for utstyr.

Da er det veldig viktig med en god forsikringsordning. Mange ønsker derfor å forsikre barna mot skader og sykdommer.

Advokat Arild Almklov. Foto: Privat

Men hva kan man få dekket gjennom barneforsikringen? Og hva bør man se etter når man velger forsikringsavtale?

Forsikringen lover trygghet ved alvorlig sykdom, menerstatning og dekning av behandlingsutgifter, men hva får du egentlig når barnet blir alvorlig sykt?

Økonomisk trygghet ved alvorlig sykdom

Forsikringsselskapene lover økonomisk trygghet ved alvorlige sykdommer, men det gjelder bare noen få utvalgte og svært alvorlige lidelser.

Ved slike sykdommer utbetales et mindre engangsbeløp.

Når barnet har fått en svært alvorlig sykdom vil det gjerne innebære inntektstap for foreldrene og stor økonomisk usikkerhet.

En utbetaling av et mindre beløp vil hjelpe, men neppe kunne gi økonomisk trygghet.

Ménerstatning

Ménerstatning utbetales som en engangssum og skal dekke tapt livsutfoldelse. Det vil si at en utbetaling ikke er avhengig av at man har et økonomisk tap.

Pengene kan komme godt med hvis man får et alvorlig sykt barn som har behov for behandlinger og ulike tilbud.

Mange barneforsikringer har imidlertid gjort unntak for ME (kronisk tretthetssyndrom), ADHD, autisme og flere andre sykdommer som barn får.

Forsikringssum

Mange tar utgangspunkt i forsikringssummen når de velger forsikringsavtale.

Det er da viktig å være oppmerksom på at forsikringssummen angir et maksbeløp som utbetales ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet.

Det skal svært mye til å bli ansett som 100 prosent invalid. Makssummen kommer derfor sjelden til utbetaling.

Hvis man er 20 prosent invalid, får man 20 prosent av forsikringssummen.

Vurderes av spesialist

Graden av invaliditet skal vurderes av en sakkyndig, som skal være en lege som er spesialist innenfor feltet.

Selv om man må forvente at forsikringsselskapene benytter uavhengige leger som vurderer hvert tilfelle objektivt, kan det være store variasjoner i hvordan legen vurderer en person.

Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn

Mange barneforsikringer gir dekning av nødvendig pleie og tilsyn, noe det kan synes fornuftig å forsikre seg for.

Vær imidlertid oppmerksom på at noen forsikringsselskap stiller som vilkår at forsikrede innvilges hjelpestønad fra NAV.

Det kan ta flere år før slik stønad innvilges av NAV. Først skal det stilles en diagnose, og så krever NAVs praksis at sykdommen har vart i 2-3 år.

Dermed kan en gå glipp av dekning i den første, viktige fasen av sykdommen, hvor pleie og tilsyn er mest nødvendig.

Videre gjelder erstatningen bare fram til fylte 20 år, slik at hvis det har tatt tid å få diagnosen fastslått, vil man kunne gå glipp av denne forsikringen helt.

Behandlingsutgifter

Behandlingsutgiftene dekkes i fem år etter konstateringstidspunktet. Det vil si fra det tidspunktet man oppsøkte lege for sykdommen første gang.

Hvis diagnosen stilles etter at en har fylt 26 år, dekkes den ikke under barneforsikringen.

Selv om man har forsikring for en høy forsikringssum og en avtale som lover økonomisk trygghet, kan det altså være lite eller ingenting å få når barnet blir rammet av alvorlig sykdom.