Mange taper penger: Får ikke overtidsbetalt

nito NITO-advokat Kirsten Rydne.

– Svært få arbeidstakere kan unntas fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid, sier NITO-advokat Kirsten Rydne.

Saker om ulovlig unntak fra arbeidstidsbestemmelsen kommer stadig på bordet til NITO-advokatene.

– Gjennom mange år har vi i NITO fulgt utviklingen i antall medlemmer som ikke er omfattet av arbeidstidsbestemmelsene. Mange av dem er nyutdannet. Tallet er altfor høyt, sier NITO-advokat Kirsten Rydne.

Dette dreier seg om arbeidstakere som:

  • Jobber altfor lange dager og uker
  • Sjelden har helt fri
  • Legger ned hundrevis av arbeidstimer utover avtalt årsverk, uten å få overtidsbetalt

De aller fleste av disse er ulovlig unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i loven.

Dette er reglene

Alle arbeidstakere har krav på overtidsbetaling med mindre de er særskilt unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Arbeid utover lovens grenser for alminnelig arbeidstid (9 timers dag og 40 timers uke) den ordinære arbeidstiden regnes som overtidsarbeid.

Hvis man er bundet av en tariffavtale vil man som regel ha krav på overtidstillegg for arbeid utover 7,5 timers dag og 37,5 timers uke.

Mange har avtaler om fleksitid som innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Det er viktig å være obs på at slike avtaler får konsekvenser for når man har krav på overtidstillegg.

Ledende og særlig uavhengige stillinger

NITO-advokatene ser spesielt mange nyutdannede ingeniører i privat sektor, som har overtid inkludert i lønnen.

– Det skal de ikke ha. Loven stiller krav om overtid skal lønnes med minimum 40 prosent tillegg. Loven er ufravikelig, så retten til overtidsbetaling kan man ikke avtale seg bort fra. Overtid skal i utgangspunktet lønnes, forklarer Rydne.

Loven åpner kun for unntak for ansatte i ledende stillinger og i såkalte «særlig uavhengige stillinger».

– Unntaksadgangen er snever og omfatter først og fremst arbeidstakere i overordnede stillinger med stort ansvar og en særlig grad av selvstendighet. De aller færreste får slike stillinger som nyutdannet, påpeker Kirsten Rydne.

Lederstillinger kvalifiserer heller ikke i seg selv til unntak fra reglene om arbeidstid. Ifølge Rydne gjelder dette kun lederstillinger på et høyere, overordnet nivå.

– Disse bekles neppe av nyutdannede i særlig stor grad. Det ser rett og slett ut til at mange går glipp av overtid de har krav på etter loven. Selv om du allerede har signert en kontrakt der du har overtiden innbakt i lønnen, er det ikke sikkert at løpet er kjørt. Dersom unntaket er ulovlig blir denne delen av avtalen ugyldig, forklarer hun.

Sjekk kontrakten

Rydne anbefaler unge arbeidstakere om å sjekke kontrakten og gå i dialog med arbeidsgiver om du ikke har overtidsbetaling.