Fjerning av is på taket

Illustrasjonsbilde: Pixabay

Når vinterkulden legger seg med over Norges land, så kan det medføre skumle istapper og potensielle takras. Dette kan i verste fall føre til store skader og alvorlige ulykker.

Artikkelen er skrevet av WeDigitize

For å forhindre skader og ulykker, er det viktig at man har fokus på å fjerne is, istapper og snø fra taket. Her kan du lese mer om hvorfor du skal fjerne is fra taket, hvordan du kan gjøre det, og mulighetene for å få profesjonell hjelp til oppgaven.

Fjerning av is er gårdeierens ansvar

Hvis du er gårdeier, så er det ditt ansvar at du fjerner snø og istapper fra eiendommen. Det er ikke kun et ansvar, hvis eiendommen ligger ut til et offentlig sted, så er det faktisk lovpålagt at du fjerner snø og is, og dermed sørger for at det ikke er fare forbundet med å bevege seg i nærheten av eiendommen. Hvis taket ditt blir vurdert som farlig, så kan du få bøter helt opp til 5000 kr.

I følge politiet, så skal du være oppmerksom på om det oppstår is eller snø på taket, som potensielt kan falle ned på et offentlig sted. Hvis det vurderes at det er fare, så skal du sette opp avvisere, og sørge for at taket blir ryddet umiddelbart. Som gårdeier, så er det derfor viktig at du er oppmerksom på takets tilstand igjennom hele vintersesongen. Hvis kulden biter seg fast, så er det store muligheter for at isen biter seg fast på taket.

Det kan ligge is oppe på selve taket, og det kan være at det kommer istapper, som henger faretruende ned langs taket. Begge deler skal fjernes, så snart som mulig. For å være på den sikre siden, så kan det være en god ide at du allierer deg med et profesjonelt firma, som Lavpris Liftutleie. Lavpris Liftutleie kan gi deg et godt tilbud på fjerning av istapper i Oslo, samt fjerning av snø og snøskavler fra taket. På lavprisliftutleie.no/tjenester kan du se hvilke tjenester du kan få hjelp til.

Som gårdeier, så er det viktig at du sikrer offentligheten mot takras. Det er som sagt lovpålagt, og det er vedtatt i plan og bygningsloven. Man skal selvfølgelig følge loven, men det er også viktig at man unngår takras, fordi det kan føre til stygge ulykker. Det kan være en god ide at du setter ut rasfareskilt, som advarer mot ras fra taket, men det er ikke nok, i forhold til å sikre mot isen. Isen skal fjernes, så snart som mulig.

Hvordan fjerner man is fra taket?

Hvis du er gårdeier i Oslo, eller en av de andre store byene, så kan det selvfølgelig være vanskelig å stå for fjerning av is og snø, helt på egenhånd. De fleste gårdeiere velger derfor å få profesjonell hjelp til oppgaven. Det kan være tak som er utilgjengelig for deg å komme ut på, det kan også være forbundet med fare for egen liv og helse. Man skal selvfølgelig ikke sette sitt eget helbred på spill, når man skal fjerne is, og det er derfor en god ide at man kontakter et firma som Lavpris Liftutleie.

Lavpris Liftutleie har over 7 års erfaring med fjerning av istapper og snø. Et allianse med dem er derfor forbundet med en garanti for en forskriftsmessig utførelse av arbeidet. Fordelen med å la profesjonelle stå for arbeidet, er at alle sikkerhetsmessige hensyn er ivaretatt på best mulig måte. Lavpris Liftutleie har også en velutstyrt utstyrspark, og selvfølgelig en passende lift, som gjør at det er mulig å komme til, der hvor isen er.

Gode råd til deg som skal fjerne is fra taket

Som gårdeier, så er det du som er ansvarlig for at taket blir ryddet. Hvis du har ansvaret for flere bygninger, hvor der skal fjernes is, så anbefales det at du leier en lift. Liften er et godt redskap til å fjerne istapper og snø fra taket. Som gårdeier med ansvaret for flere bygninger, så kan det være en god ide å alliere seg med et firma som Lavpris Liftutleie, som kan står for å fjerne is og snø fra bygningene dine.

Det kan være en stor administrativ oppgave, å holde styr på flere boliger, og det kan derfor hjelpe, hvis man systematiserer prosessen. Når et firma med lift, står for fjerning av istapper, så kan du være helt sikker på at du, som gårdeier, oppfyller alle krav og reguleringer som kommer med vinter og kulde. Med liften, så kommer man frem over det hele, og får fjernet alle risikoelementer i takhøyde.

Det er også viktig at du gjennomtenker de valgene som blir gjort i forhold til måke tak, eller fjerne istapper. Vær oppmerksom på hvor du måker snø, og hvor isen havner når den blir fjernet. Taket bør alltid måkes jevnt, da skjevbelastninger kan være kritisk for takets konstruksjon. Pass på taket, hvis du fjerner snø, faktisk kan det være en god ide å la det være et lite lag med snø tilbake, for å beskytte takstein og plater.

Husk å varsle om rasfare

Som gårdeier, så skal du selvfølgelig gjøre fotgjengere oppmerksom på faren for ras fra taket, men vær oppmerksom på at dette ikke er nok. Hver vinter ser vi dessverre flere eksempler på gårdeier, om setter opp avvisere som tydeliggjør at ferdsel er forbundet med fare. Men det er viktig at denne varslingen kun er en del av en aktiv bekjempelse mot isen.

Avvisere blir satt opp for å vise at her er det en reell, for at det raser is og snø ned fra taket, og at man skal unngå ferdsel i et bestemt område. Men det som er avgjørende, er at du som gårdeier, straks går i gang med å fjerne is og snø fra taket. Når taket er ryddet, så skal avviser selvfølgelig fjernes.

Det er viktig at avvisere blir fjernet så snart det er trygt å ferdes på fortauet. Ifølge forskriftene så skal avvisere kun stå i syv dager, i løpet av denne tiden, så skal du ha ryddet taket. Det er også viktig at det ikke blir normalen at det står varsling om takras på gaten.

Hvis det hele tiden er der, så slutter det å ha effekt. Det kan selvfølgelig også skape farlige situasjoner i trafikken, hvis fotgjengerne begynner å trekke ut i veien, for å unngå å få en istapp i hodet. Heldigvis er det kommet stor fokus på sikkerhet, i forbindelse med snø og is på taket, og vi ser at mange gårdeiere er blitt mer oppmerksomme. Det er selvfølgelig også viktig at fotgjengerne følger med, og sørger for at de tar varselskiltene på alvor.

For deg som er fotgjenger

Som sagt så er det gårdeierens ansvar at det er trygt å gå nede på fortauet. Når det er sagt, så er det selvfølgelig også viktig at fotgjengere er oppmerksom. Spesielt hvis det er kulde og is. For det første så skal man alltid respektere varselskilt og fare for takras, og gå utenom der hvor det blir advart om dette. Man skal også huske på å kikke opp en gang imellom, hvis man kan se det henger store mengder istapper, så kan man velge å gå over på den andre siden av gaten.

Hvis man er så uheldig at man får en istapp i hodet, så kan dette føre til store skader. Vi har dessverre sett flere eksempler på dette igjennom de seneste årene, og selv om det er sjelden, så kan det har store og alvorlige konsekvenser, hvis det skjer.

Hvis du som fotgjenger ikke tar et varselskilt om takras, på alvor, og er så uheldig at du får en istapp i hodet, så kan dette også ha innvirkning på krav om erstatning. Det er derfor viktig at du tar alle fareskilt på alvor.

Hva nå hvis ulykken er ute?

Hvis du er så uheldig at du får en isklump i hodet, når du er ute på tur en vinterdag, så skal du muligvis ha en erstatning. Vurderingen hos forsikringsselskapet vil da ligge på om gårdeieren kan bebreides for at det raser fra taket. Erstatningsansvaret for gårdeiere tar utgangspunkt i alminnelig skyldansvar. Altså så ser man på om det er gårdeierens skyld at det raste fra taket. Det kommer også an på om det er personskade, eller om det for eksempel er skader på en parkert bil eller lignende.

Gårdeieren skal ha satt opp varselskilt, samt ha sørget for å rydde taket. Det er så her, det kan komme en tvist ut av situasjonen. For eksempel hvis det var varselskilt, men fotgjenger ignorerte det. Hvis dette er tilfellet, så kan det betydning for at erstatningsbeløpet blir lavere.

Man skal også se på gårdeierens ansvarsforsikring, samt fotgjengerens personforsikring. Det beste for alle, vil være hvis det blir varslet, varselet blir tatt på alvor, samt at man får fjernet is og snø fra taket, så hurtig som mulig.

For deg som er gårdeier

Hvis du opplever at det er uoverskuelig å holde overblikket over flere eiendommer, eller har vanskelig for å administrere fjerning av is og snø, igjennom en lang vinter, så anbefales det at du inngår en avtale med et profesjonelt firma som Lavpris Liftutleie. En avtale om fjerning av istapper igjennom hele vinteren, er en billig forsikring.

Når du har laget en avtale om at istapper blir fjernet igjennom vinteren, med lift og autoriserte industriklatrere, så kan du nyte vinteren, vel vitende om at istapper blir fjernet raskt og effektivt fra taket på alle de bygningene, som du har ansvaret for.

Hvis du har en bygning, hvor det raser fra taket, så kan dette blir dyrt, men også en veldig ubehagelig opplevelse, hvis istappene skulle komme til å treffe noen mennesker. Istapper blir skapt når smeltevannet fra taket fryser til is ved takrennen, eller når smeltevannet under snøen renner og drypper og blir kjølt ned av kald luft.

Derfor skal du velge Lavpris Liftutleie

Lavpris Liftutleie kan hjelpe deg med sikker og forsvarlig fjerning av istapper og snø fra taket. Med tilgang til heis og lift, er det mulig å komme til på steder som du ikke selv kan komme til. Ikke nok med at du får ryddet taket på en forskriftsmessig og profesjonell måte, du får også jobben klaret til markedets beste priser.

Utstyrsparken sørger for at arbeidet kan foregå helt oppe i de øverste etasjer, også på krevende bygninger. Alle lifter er godkjente og pålitelig, akkurat som alle ansatte er erfarne og ansvarsfulle fagfolk, med nødvendig autorisasjoner og erfaring fra lignende oppgaver. Med andre ord, en seriøs virksomhet, med erfaring og gode priser.

Det er ikke kun når det kommer til fjerning av istapper og rydding av snø på taket at en lift er et kjærkomment verktøy.

Bruk lift til rensing av takrenne

For å unngå at det dannes istapper om vinteren, så er det viktig at du sørger for å rense takrenner om høsten. Hvis du har tette takrenner på bygningen, så kan dette nemlig være med til at det blir dannet mer is på vinteren. Hvis takrennen er tett, så vil vannet flyte over, og når kulden biter seg fast, vil vannet hurtig bli dannet om til istapper. Istapper kan falle ned, og i verste fall gi alvorlige skader på forbigående mennesker. Istapper kan også forårsake skader på biler og eiendeler, noe som kan føre med seg store utgifter, for deg som er ansvarlig for eiendommen.

Istapper kan også gi skader på takrennen, da de kan bli temmelig store og veie mange kilo. For å unngå problemer med istapper, så er det derfor helt avgjørende at alle takrenner blir sjekket igjennom, før vinteren kommer.

Tette takrenner kan også medføre vannlekkasjer, og er det noe som kan være dyrt, så er det vannlekkasjer. Hvis du renser takrenner og nedløp, så kan du unngå uforutsette regninger, og samtidig sørge for at skape trygge rammer for fotgjengerne.

Når du bruker lift til å komme til i takrennene, så får du mulighet til å fjerne blader, løv og annet nedfall i takrennene, slik at du unngår skader på takrennen, farlige situasjoner med istapper eller dyre vannlekkasjer.

Bedre føre var, enn etter snar

Hvis takrennen allerede er tett når vinteren kommer, så kan du være sikker på at du skal bruke vinteren på å kjempe mot istapper. For å unngå å sette deg selv i en dårlig situasjon med istapper og ødelagte takrenner, så er det derfor viktig at du er på forkant med situasjonen. Sørg derfor for, at du gjør det til en vane, at du rydder takrenner når høsten kommer.

Ta kontakt med Lavpris Liftutleie i dag, og få en avtale på å rense takrenner. Sørg for å få reparert mindre skader, og dårlige feste i samme omgang. Hvis du sørger for å vedlikeholde takrennene løpende, så slipper du for store utgifter til større skader.

Når takrennen er renset, så kan du straks avtale ny tid, hvor det er fokus på istapper og fjernelse av snø fra taket. Vær oppmerksom på at hvis ikke du fjerner istapper, så kan du få bøter på helt opp til 5000 kroner. Is og snø, kan også føre til alvorlige personskader, samt skader på biler og andre eiendeler. Hvis det ligger store mengder snø og is på taket, så kan dette også gi skader på taket, eller føre til vannlekkasjer. Det er derfor alltid en god ide å være på forkant med de utfordringer, som helt sikkert vil komme, i løpet av vinteren.

Lift- et praktisk verktøy

Hvis du har bruk for å komme opp i høyden, så kan en lift være akkurat det som du har bruk for. Et etasjebyggeri, krever selvfølgelig også vedlikehold, og derfor kan liften være et praktisk, sikkert og utrolig funksjonelt hjelpemiddel. Profesjonelle lift tjenester kan være rensing av takrenne, eller fjerning av istapper og snø på taket, men en lift kan også brukes til andre formål.

Hvis du bor på 6. etasje, så kan det være nødvendig med lift, for sikker vask av vindu og fasade. Hvis du har bruk for vindusvask eller fasade vask, så kan det godt betale seg å bruke profesjonelle lift tjenester. Vask av vindu på 6 etasje, kan være forbundet med risiko, og det er derfor en god ide å få profesjonelle til å ivareta oppgaven.

En lift er også praktisk til å male huset, da du ofte skal opp i høyden, for å få et godt resultat. Det finnes flere forskjellige typer av lifter, så det er helt sikkert en, som passer perfekt til den oppgaven som du har bruk for å løse.

Oppmerksomhet og ansvarlighet

Som gårdeier, så har du ansvar for å sette opp avvisere, og deretter rydde taket så hurtig som mulig. Dette gjelder spesielt der hvor det kan være fare for at det raser ut mot et offentlig sted. Hvis du har eiendom i byen, så er dette ofte et aktuelt problem. Men selv om du ikke bor ut mot et offentlig sted, så er det viktig å være oppmerksom på om det er istapper og snø på taket. Ulykker kan, som bekjent, også forekomme på privat eiendom.

Den viktigste grunnen til å fjerne istapper, isklumper og snø fra taket på eiendommen, er selvfølgelig fordi det kan ha alvorlige konsekvenser, hvis noen får en isklump i hodet. Først og fremst så er det lovpålagt at man sørger for å rydde taket, og fjerne istapper. Du kan derfor få bøter eller fengsel inntil tre måneder. Men hvis det verste skjer, og en isklump treffer en tilfeldig forbipasserende i hodet, så kan man som gårdeier bli dømt etter straffeloven, og bli erstatningspliktig.

Hvis man sørger for å være oppmerksom på eiendommens tak igjennom hele vinteren, og agerer hurtig, hvis man oppdager istapper eller snø på taket, så kan man med stor sannsynlighet unngå ulykker.

Omsorg for medmennesker og bygninger

Når man sørger for å fjerne istapper i takfot og takrenner, så yter man omsorg for sine medmennesker. Konsekvensene ved å bli truffet av et ras fra taket, kan være store og omfattende, og det er derfor ikke noe man ønsker for sine medmennesker. Det er derfor viktig at vi alle sammen passer på hverandre, og sørger for at vi rydder taket på vinteren. Det er selvfølgelig også viktig at det blir gjort på forsvarlig vis, av profesjonelle firma, sånn at man ikke ødelegger taket.

Som huseier, så er du ansvarlig for å fjerne is og istapper fra taket, og det er derfor viktig at du påtar deg dette ansvaret med alvor. Ikke kun fordi at man kan få bøter, men også fordi man gjerne vil passe på sine medmennesker.

Når du sørger for å holde bygningene dine fri for istapper, is og snø om vinteren, så bedriver du også vedlikehold på bygningene. Is og istapper, kan være med til å forårsake skade på bygninger, og det er derfor viktig at man holde øye med dette igjennom vintere, og sørger for å fjerne det.

Husk også å fjerne snø fra taket

Is og istapper er ofte veldig synlige i gatebildet, og er derfor lett å legge merke til. Men istapper er ikke det eneste som skal fjernes fra taket, faktisk kan store snømengde være både farlig og ødeleggende for selve taket. Det er derfor viktig at du er oppmerksom på hvor mye snø som ligger på taket.

Når snøen blir våt, så blir den nemlig utrolig tung. Så tung, at den kan blir truende for takkonstruksjonen. Det er derfor viktig at du undersøker hvor mye snø taket faktisk tåler, før vinteren. På denne måten så kan man holde øye med, om det oppstår en kritisk sitasjon. Hvis du blir i tvil om hvor mye som faktisk er nok, så kan du selvfølgelig rådføre deg med eksperter på området.

Snø kan faktisk også være truende for fotgjengere, eller personer som beveger seg ned på gaten. Tung snø kan være skadelig å få i hodet, og det kan derfor forårsake både personskader og skader på materiell som befinner seg med på gaten. Snø på taket, er heller ikke så lett å få øye på som istappene er, og det kan derfor være vanskelig å vurdere faren ved det.