Rekordmåling i kundetilfredshet for SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet Konsernsjef Richard Heiberg og konserndirektør økonomi og finans/CFO Geir-Egil Bolstad. Foto: SpareBank 1 Østlandet.

Resultatet for andre kvartal i SpareBank 1 Østlandet ble preget av verdifall på finansielle eiendeler, men også av toppmålinger for kundetilfredshet, sterk utlånsvekst og solide netto renteinntekter.

– Gode tilbakemeldinger fra våre kunder er viktig for vår ambisjon om å bli Norges beste relasjonsbank, sier konsernsjef Richard Heiberg.

Konsernsjefen er godt fornøyd med bankens resultat for andre kvartal på 350 (516) millioner kroner etter skatt. Nedgangen fra samme periode i fjor skyldes i all hovedsak negativ avkastning på finansielle eiendeler og forpliktelser. Egenkapitalavkastningen for kvartalet ble 7,7 prosent (12,2 prosent i samme periode i fjor).

– Den underliggende bankdriften har på sin side gitt svært gode resultater, med sterk vekst i inntekter fra kundedrevne aktiviteter og inngang på tap, sier Heiberg.

Sterk utlånsvekst og rekordhøy kundetilfredshet

Økningen i netto renteinntekter på 11,1 prosent fra samme periode i fjor har sammenheng med vekst i utlåns- og innskuddsvolum. Utlånsveksten i konsernet var på 9,6 (5,9) prosent siste 12 måneder. Innskuddsveksten samme periode ble også god, på 8,1 (8,3) prosent. I markedet for personkunder var bankens utlånsvekst meget god på 7,6 (6,6) prosent. Spesielt i bedriftsmarkedet var utlånsveksten sterk med 15,3 (3,9) prosent.

Markedsandelen i bedriftsmarkedet har med dette økt kvartal for kvartal i nesten tre år, samtidig som banken blant sine bedriftskunder nå har den høyeste målte kundetilfredsheten noensinne.

-Det er gledelig å se at langsiktig arbeid for å styrke kunderelasjonene gir resultater. Tilfredse kunder gir gode muligheter for vekst, sier Heiberg.

Utlånsveksten harmonerer godt med bankens siste forventningsundersøkelse som viser at næringslivet, til tross for uro og omskiftelige rammevilkår, fremstår optimistiske.

Vekstmulighetene for banken vurderes samlet sett som gode

Banken forventer god etterspørsel etter kreditt i næringslivet også framover, mens veksten i husholdningenes etterspørsel etter boliglån antas å avta noe i tråd med avtagende boligprisvekst.

– En veletablert markedsposisjon, høy kundetilfredshet, solide kapitalforhold og dyktige kunderådgivere understøtter gode vekstmuligheter, sier Heiberg.

Intensivert arbeid med utslipp fra boliglånsporteføljen og gode tilbakemeldinger på ESG

Arbeidet med å redusere utslipp fra bankens boliglånsportefølje er intensivert. SpareBank 1 Østlandet var en av de første bankene i landet som tilbød grønt energieffektiviseringslån. Også bedriftskundene tilbys nå et nytt grønt lån for å energieffektivisere næringsbygg.

Bankens satsing på bærekraftige løsninger gir seg utslag i gode ESG-ratinger, nå sist fra Sustainalytics der SpareBank 1 Østlandet som den eneste norske banken, er plassert i den nederste risikokategorien «ubetydelig risiko», innen miljø-, sosiale- og selskapsstyringsspørsmål.

SpareBank 1 Østlandet lanserte i mai et eget bærekraftfond på 10 millioner kroner som årlig vil bli tilført midler til gode bærekraftformål. Fondet skal i tillegg dele ut en årlig bærekraftpris til bedrifter som utvikler gode løsninger for det grønne skiftet.