Norges Bank: – Beredskapen i betalingssystemet må styrkes

apple pay Apple Pay, illustrasjonsbilde. Foto: Unsplash.

Den finansielle infrastrukturen i Norge er sikker og effektiv. Samtidig må betalingssystemet utvikles videre og beredskapen styrkes, slik at det også i fremtiden vil være sikkert og effektivt å betale i norske kroner.

Norges Bank publiserte nylig rapporten Finansiell infrastruktur 2023 og et memo om kunderettet betalingsformidling.

– Risiko- og trusselbildet er skjerpet. Å opprettholde et sikkert betalingssystem krever innsats fra den enkelte virksomhet og et godt samspill mellom offentlige myndigheter og private aktører. Digitale hendelser kan smitte raskt mellom sektorer, og beredskapsarbeid i ulike sektorer må derfor ses i sammenheng, sier visesentralbanksjef Pål Longva.

Norges Bank og Finanstilsynet har innført et rammeverk for testing av cybersikkerheten i bank- og betalingssystemet. Testene, som etterligner reelle angrep, er nå i gang.  Formålet er å styrke cybersikkerheten hos foretak i finansiell sektor og dermed fremme finansiell stabilitet.

Betalingslandskapet er i endring og preges av ny teknologi, nye betalingsmåter og nye aktører.

– Vi står overfor viktige veivalg i utformingen av betalingssystemet. De nærmeste årene skal vi utrede og beslutte hvordan Norges Banks oppgjørssystem skal se ut i fremtiden. Samtidig trapper vi opp arbeidet med digitale sentralbankpenger, sier Longva.

Internasjonalt arbeides det med å utvikle og etablere regelverk for kryptoaktivamarkedene, men det er usikkert hvor lang tid det vil ta.

– Norske myndigheter bør vurdere om det er behov for å gå raskere frem enn å vente på internasjonale regulatoriske løsninger. Norges Bank kan bidra til slike vurderinger og til regulering som fremmer ansvarlig innovasjon, sier Longva.